ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้า ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้า ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง
นักวิจัย : อภิรัฐ ถนอมสิงห์
คำค้น : เด็ก , เยาวชน , ความผิดในคดีเด็กและเยาวชน , ยาเสพติด , ยาบ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743330739 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9172
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้า โดยเลือกศึกษาเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ศาลสั่งให้อยู่ใน ความคุ้มครองและดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง ทั้งนี้เฉพาะปัจจุบันนี้ การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติดประเภทยาบ้าหรือแอมเฟตามิน ได้แพร่ระบาดออกไปอย่างกว้างขวางในทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพ ซึ่งกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาบ้า คือกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ผู้วิจัยทำการศึกษาครั้งนี้โดยเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ จากแบบสอบถามจำนวน 274 ชุด และการสัมภาษณ์เด็กแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เยาวชนที่ฝึกอบรมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง จำนวน 10 คน แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และการทดสอบค่าไคสแควร์ ซึ่งทดสอบด้วยค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้าของเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัจจัยทางครอบครัว ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และปัจจัยจากตัวยาบ้าเอง

บรรณานุกรม :
อภิรัฐ ถนอมสิงห์ . (2542). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้า ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิรัฐ ถนอมสิงห์ . 2542. "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้า ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิรัฐ ถนอมสิงห์ . "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้า ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
อภิรัฐ ถนอมสิงห์ . ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้า ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.