ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ผ่านเครือข่าย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ผ่านเครือข่าย
นักวิจัย : อนิรุต เอี่ยมสกุล
คำค้น : การจัดการฮาร์ดดิสก์ , เครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สาธิต วงศ์ประทีป , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743337466 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9066
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ผ่านเครือข่าย โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของจุฬาลงกรณ์เป็นกรณีศึกษา ระบบนี้จะประกอบด้วยส่วนจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดคอมพิวเตอร์ ส่วนจัดเตรียมข้อมูลการติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูป ส่วนติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปและส่วนที่ใช้ในการติดตามการติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้เทคโนโลยีแบบจำลองส่วนประกอบเชิงวัตถุและแบบจำลองส่วนประกอบเชิงวัตถุแบบกระจาย ทำให้ระบบสามารถติดต่อและทำงานผ่านเครือข่ายได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปและเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ผ่านเครือข่าย การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้เทคโนโลยีเชิงวัตถุ โดยเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นตัวจัดเก็บ และใช้ภาษาซีพลัสพลัส เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม เมื่อทำการทดสอบระบบนี้สามารถทำงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

บรรณานุกรม :
อนิรุต เอี่ยมสกุล . (2542). การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ผ่านเครือข่าย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนิรุต เอี่ยมสกุล . 2542. "การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ผ่านเครือข่าย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนิรุต เอี่ยมสกุล . "การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ผ่านเครือข่าย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
อนิรุต เอี่ยมสกุล . การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ผ่านเครือข่าย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.