ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาพิ้นที่กลุ่มสหวิทยาเขตสามเสน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาพิ้นที่กลุ่มสหวิทยาเขตสามเสน
นักวิจัย : ผ่องศรี เงินมูล
คำค้น : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ , โรงเรียนมัธยมศึกษา , โรงเรียน -- แผนที่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ , วรพจน์ สอนสวัสดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741313357 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9082
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษาวิธีการกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 6 แห่ง ที่อยู่ในกลุ่มสหวิทยาเขตสามเสนในปีการศึกษา 2543-2545 การกำหนดเขตพื้นที่บริการทำโดยใช้ ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แมปอินโฟ ข้อมูลที่นำเข้าในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ แผนที่ตำแหน่งของโรงเรียน แผนที่ถนน แผนที่ตำแหน่งที่อยู่ของนักเรียนที่มีสิทธิ แผนที่พื้นที่บริการของสหวิทยาเขตสามเสน เกณฑ์ของการกำหนดเขตคือ เขตบริการของโรงเรียนแต่ละแห่งต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน นักเรียนที่มีสิทธิทุกคน จะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง และนักเรียนควรจะได้ไปโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านมากที่สุด ได้มีการเปรียบเทียบพื้นที่และจำนวนนักเรียน ในเขตบริการปัจจุบันและเขตบริการที่กำหนดขึ้นใหม่ พบว่าได้แก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของพื้นที่บริการ และจำนวนนักเรียนที่จัดสรรให้กับโรงเรียน มีสัดส่วนที่เหมาะสมมากขึ้น นอกจากนี้การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทำให้สามารถพิมพ์เขตบริการ และตำแหน่งที่อยู่ของนักเรียนเป็นแผนที่ พร้อมทั้งพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่ได้จัดสรรในโรงเรียนต่างๆ ได้ด้วย

บรรณานุกรม :
ผ่องศรี เงินมูล . (2543). การกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาพิ้นที่กลุ่มสหวิทยาเขตสามเสน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผ่องศรี เงินมูล . 2543. "การกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาพิ้นที่กลุ่มสหวิทยาเขตสามเสน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผ่องศรี เงินมูล . "การกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาพิ้นที่กลุ่มสหวิทยาเขตสามเสน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ผ่องศรี เงินมูล . การกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาพิ้นที่กลุ่มสหวิทยาเขตสามเสน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.