ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตฟิล์ม และสมบัติทางกายภาพของฟิล์มเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-ไคโตแซน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตฟิล์ม และสมบัติทางกายภาพของฟิล์มเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-ไคโตแซน
นักวิจัย : ทิพวัลย์ วัชรอาภานุกร
คำค้น : ไคโตแซน , เซลลูโลส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ , สุเมธ ตันตระเธียร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743467114 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9049
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ไคโตแซนเป็นพอลิแซคคาไรด์ในธรรมชาติเพียงชนิดเดียวที่มีประจุบวก ซึ่งมีกานำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างมากมาย มีงานวิจัยพบว่าการเติมไคโตแซนลงในสารแขวนลอยเยื่อยาวหรือเยื่อใยสั้นในกระบวนการผลิตกระดาษนั้นสามารถปรับปรุงสมบัติทางกายภาพด้านต่าง ๆ ของกระดาษได้ อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาผลของไคโตแซนที่มีต่อเซลลูโลสในระดับไมโครไฟบริลเช่น เซลลูโลสจากแบคทีเรีย วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ การศึกษาการผลิตฟิล์ม และการศึกษาสมบัติทางกายภาพของฟิล์มเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-ไคโตแซนที่ผลิตได้ ซึ่งจากการศึกษาโดยกำหนดน้ำหนักมาตรฐานของฟิล์มเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-ไคโตแซนคงที่ 30 กรัมต่อตารางเมตร และแปรปริมาณไคโตแซนในสารแขวนลอยผสมระหว่างไคโตแซนและเซลลูโลสจากแบคทีเรียในช่วงร้อยละ 0 ถึง 30 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง และค่าความเป็นกรด-ด่างของสารแขวนลอยผสม 4.5, 7.0 และ 10.0 พบว่าที่ระดับการผสมไคโตแซนร้อยละ 10 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง และค่าความเป็นกรด-ด่าง 10.0 ให้สมบัติทางกายภาพโดยรวมของฟิล์มดีที่สุด โดยจากการขึ้นฟิล์มในสภาวะนี้ดัชนีความต้านแรงดึงของฟิล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ดัชนีความต้านแรงดันทะลุของฟิล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 ความยึดของฟิล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 และการซึมผ่านได้ของไอน้ำของฟิล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับแผ่นฟิล์มที่ไม่ได้รับการเติมไคโตแซน อย่างไรก็ตามดัชนีความต้านแรงฉีกขาดของฟิล์มลดลงร้อยละ 32 จากฟิล์มซึ่งไม่ได้รับการเติมไคโตแซน

บรรณานุกรม :
ทิพวัลย์ วัชรอาภานุกร . (2543). การผลิตฟิล์ม และสมบัติทางกายภาพของฟิล์มเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-ไคโตแซน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิพวัลย์ วัชรอาภานุกร . 2543. "การผลิตฟิล์ม และสมบัติทางกายภาพของฟิล์มเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-ไคโตแซน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิพวัลย์ วัชรอาภานุกร . "การผลิตฟิล์ม และสมบัติทางกายภาพของฟิล์มเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-ไคโตแซน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ทิพวัลย์ วัชรอาภานุกร . การผลิตฟิล์ม และสมบัติทางกายภาพของฟิล์มเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-ไคโตแซน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.