ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกชุมของกุ้ง ปูและปลาวัยอ่อน บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกชุมของกุ้ง ปูและปลาวัยอ่อน บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
นักวิจัย : ณัฎฐินี เอี่ยมสมบูรณ์
คำค้น : แพลงค์ตอนสัตว์ , แม่น้ำท่าจีน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ , ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743467238 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9023
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การศึกษาองค์ประกอบประชากรแพลงก์ตอนสัตว์โดยเน้นศึกษากลุ่มกุ้ง ปูและปลาวัยอ่อน บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2540 ถึงเดือนกรกฎาคม 2541 พร้อมทั้งได้ตรวจวัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ศึกษา พบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 22 กลุ่ม จาก 13 ไฟลัม โดยมี copepods เป็นแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่น มีความหนาแน่นคิดเป็นร้อยละ 88.40 ของปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมดที่พบในแต่ละเดือน แพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่นที่พบรองลงมาและมีความสำคัญในระบบนิเวศปากแม่น้ำได้แก่ ตัวอ่อนเพรียง, ตัวอ่อนหอยฝาเดียว, ตัวอ่อนหอยสองฝา, หนอนธนู, Luciter และตัวอ่อน polychaete ความหนาแน่นเฉลี่ยของแพลงก์ตอนสัตว์สูงสุดในเดือนมกราคม 2541 เท่ากับ 1.53x10x10x10x10x10x10x10x10 ตัวต่อน้ำ 1,000 ลบ.ม. และต่ำสุดในเดือนกันยายน 2540 เท่ากับ 6.58x10x10x10x10x10 ตัวต่อน้ำ 1,000 ลบ.ม. กุ้งวัยอ่อนที่พบจากการศึกษาครั้งนี้มีทั้งหมด 12 ชนิดจาก 4 ครอบครัว มีความหนาแน่นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 29-858 ตัวต่อน้ำ 1,000 ลบ.ม. โดยมีครอบครัวเด่น คือ ครอบครัว Alpheidae (กุ้งดีดขัน) มีความหนาแน่นร้อยละ 56.81 ของกุ้งวัยอ่อนทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ครอบครัว Palaemonidae, Hippolytidae และครอบครัว Penaeidae ซึ่งเป็นครอบครัวของกุ้งทะเล ส่วนปูวัยอ่อนพบทั้งหมด 26 ชนิดจาก 6 ครอบครัว มีความหนาแน่นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 38-21,958 ตัวต่อน้ำ 1,000 ลบ.ม. โดยมีครอบครัวเด่น คือ ครอบครัว Grapsidae (ปูแสม) มีความหนาแน่นร้อยละ 53.34 ของปูวัยอ่อนทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ครอบครัว Ocypodidae (ปูก้ามดาบ) สำหรับปลาวัยอ่อนพบทั้งสิ้น 10 วงศ์ ปลาวัยอ่อนวงศ์ Gobiidae (ปลาบู่) เป็นวงศ์ที่พบได้เสมอและมีปริมาณสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 92 ของปริมาณปลาวัยอ่อนทั้งหมด รองลงมาได้แก่ปลาวัยอ่อนวงศ์ Engraulidae และ Clupeidae โดยปลาวัยอ่อนมีความหนาแน่นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 59-4,734 ตัวต่อน้ำ 1,000 ลบ.ม. การพบกุ้ง ปูและปลาวัยอ่อนเหล่านี้โดยเฉพาะครอบครัวกุ้งดีดขัน ปูแสม ปูก้ามดาบและปลาบู่ ซึ่งเป็นอาหารที่สำคัญของปลาและสัตว์น้ำชนิดต่างๆ การกระจายของแพลงก์ตอนสัตว์ กุ้ง ปูและปลาวัยอ่อนมีแนวโน้มชุกชุมบริเวณด้านนอก ปากแม่น้ำการผันแปรของประชากรแพลงก์ตอนสัตว์ กุ้ง ปูและปลาวัยอ่อนในบริเวณปากแม่น้ำท่าจีนขึ้นอยู่กับอิทธิพลของความเค็มของน้ำ อุณหภูมิ ออกซิเจนละลายและปริมาณอาหาร ผลจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ในแง่ของการเป็นแหล่งอนุบาล แหล่งอาหาร และแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ

บรรณานุกรม :
ณัฎฐินี เอี่ยมสมบูรณ์ . (2543). ความชุกชุมของกุ้ง ปูและปลาวัยอ่อน บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฎฐินี เอี่ยมสมบูรณ์ . 2543. "ความชุกชุมของกุ้ง ปูและปลาวัยอ่อน บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฎฐินี เอี่ยมสมบูรณ์ . "ความชุกชุมของกุ้ง ปูและปลาวัยอ่อน บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ณัฎฐินี เอี่ยมสมบูรณ์ . ความชุกชุมของกุ้ง ปูและปลาวัยอ่อน บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.