ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิต-ฟิสิกส์ จากอุบัติเหตุจราจร

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิต-ฟิสิกส์ จากอุบัติเหตุจราจร
นักวิจัย : พิชัย ธานีรณานนท์
คำค้น : match , physic , potential danger , traffic accident , คณิตศาสตร์ , ฟิสิกส์ , อันตรายศักย์ , อุบัติเหตุจราจร
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4630045 , http://research.trf.or.th/node/2528
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิต-ฟิสิกส์จากอุบัติเหตุจราจร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์มาเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของอุบัติเหตุจราจร เพื่อให้เกิดความตระหนักอย่างแท้จริง กล่าวกันว่า การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง เป็นการช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างถาวร วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เรื่องอุบัติเหตุจราจร โดยอาศัยการทำโจทย์คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้อง คือเพื่อให้เกิด: 1. การปลูกฝังวัฒนธรรมด้านปลอดภัย (safety Culture) ขึ้นในใจของนักเรียน 2. ความตระหนักว่าการขับรถเร็วเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุ 3. ความเข้าใจเรื่องความเร็วที่คนเดินเท้าถูกชนและโอกาสที่จะเสียชีวิต 4. ความเข้าใจเรื่องแรงที่รถชนคนตามกฎการเคลื่อนที่ของ Newton ข้อที่ 2 5. ความรู้ในข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความเร็ว 6. ความตระหนักว่าความเสียดทาน ระหว่างยางล้อผิวถนนลดลงประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อถนนเปียก 7. ความตระหนักในความรุนแรงที่เกิดจากการชนโดยพิจารณาจากความสมดุลของพลังงานจลน์กับพลังงานศักย์ 8. ความตระหนักถึงอันตรายจากการขับรถกระชั้นชิด และสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุประเภทชนท้ายได้ โดยการเว้น ระยะห่างรถคันหน้าอย่างน้อย 2 วินาที 9. ความรู้ในเรื่องระยะการมองเห็น ถ้ามองเห็นในเวลากลางคืน ต้องอาศัยไฟหน้ารถ ผู้ขับขี่จะต้องใช้ความเร็วที่สามารถหยุดรถได้ทันในระยะที่ไฟหน้ารถส่องสว่างถึง คือ ไม่ควรเกิน 78 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการชน 10. การเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับรถข้ามทางรถไฟ นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และต้อง “หยุด” ก่อนที่จะข้าม 11. ความตระหนักถึงภัยอันตรายศักย์ (Potential danger) จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ และเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการป้องกันไว้ก่อน ผลการดำเนินงานทำให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการใช้การเรียนรู้ในโรงเรียน มาช่วยป้องกันอุบัติเหตุจราจร

บรรณานุกรม :
พิชัย ธานีรณานนท์ . (2548). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิต-ฟิสิกส์ จากอุบัติเหตุจราจร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิชัย ธานีรณานนท์ . 2548. "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิต-ฟิสิกส์ จากอุบัติเหตุจราจร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิชัย ธานีรณานนท์ . "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิต-ฟิสิกส์ จากอุบัติเหตุจราจร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
พิชัย ธานีรณานนท์ . การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิต-ฟิสิกส์ จากอุบัติเหตุจราจร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.