ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเรียนรู้คู่วิจัย ตอน อาหารกับฟันผุ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเรียนรู้คู่วิจัย ตอน อาหารกับฟันผุ
นักวิจัย : ดวงพร เฮงบุณยพันธ์
คำค้น : นักวิจัยรุ่นเยาว์ , ฟันผุ , สสส , เรียนรู้คู่วิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4830004 , http://research.trf.or.th/node/2524
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการเรียนรู้คู่วิจัย ตอนอาหารและฟันผุ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการวิจัยในกลุ่มเด็กนักเรียนอันเป็นการนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการประเมินสถานการณ์ได้อย่างมีเหตุผล (เป็นนักวิทยาศาสตร์) รวมถึงการออกแบบการดำเนินโครงการให้มีเป้าหมายเพื่อการสร้างให้เกิด Critical Mass ในระดับพื้นที่ไปพร้อมด้วย ในการดำเนินโครงการจึงได้รับการคัดเลือกโรงเรียนแบบเฉพาะเจาะจงทุกระดับ โดยคัดเลือกจังหวัด 147 จังหวัด คัดเลือก 3 อำเภอจากแต่ละจังหวัก แต่ละอำเภอคัดเลือก 5 โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 210 โรงเรียน โดยคัดเลือกแกนนำโรงเรียนละ 10 คนขึ้นไป โดยเน้นเด็ก ป.2- ป.4 และในกระบวนการดำเนินงานเน้นการทำงานร่วมกัยนของครู นักเรียน และทันตบุคลากรที่บผิดชอบดูแลเรื่องสุขภาพข่องปากของนักเรียนในรงเรียนนั้นๆ โดยใช้การวิจัยเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ในการดำเนินงานได้จัดกลุ่มไว้2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ดำเนินงานรูปแบบของการประชุม อบรมเชิงปฎิบัติการ และจัดทำคู่มือครู และนักเรียน ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวคือ ในระดับโรงเรียนกำหนดกิจกรรมมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการเพื่อค้นหาแนวทางและสาเหตุของปัญหาฟันผุได้ และหาแนวทางแก้ปัญหาได้ในระดับอำเภอร่วมกันกำหนดการแลกเปลี่ยนเรื่องเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียน ระดับจังหวัดได้ค้นพบวิธีการทำงานท่สร้างดารมีส่วยร่วมจากทุกผ่าน และหลุ่มที่ 2 การดำเนินงานประกอบด้วย 5 กลุ่มกิจกรรมคือ 1.การดำเนินงานในโรงเรียน 2 เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด และประเทศ 3 การนิเทศโดยทันตบุคลากร ในระดับจังหวัด 4 การรายงานโดยเน้นการบันทึกความคิดและการถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 5 การจัดสรรงบประมาณที่มีการระบุผลผลิตที่ชัดเจน ผลที่ได้รับมี 5 ประการคือ 1.ทัศนคติของแกนนำครูที่มีต่องานวิจัย ไม่ยากอย่างที่คิด 2.การที่มีส่วนร่วมของโรงเรียนที่สะท้อนออกมาในรูปธรรม 3.การสำรวจสภาวะฟันผุของนักเรียนได้ขยายผลต่อไปยังพฤติกรรมอื่นๆ 4.การแก้ไขปัญฯหา โดยโรงเรียนได้จัดการปัญหาด้วย 6 วิธีการคือ การรณรงค์ การพัฒนาผู้เรียนโดยตั้งชมรมต่างๆ และกิจกรรมพิเศษ การให้ความรู้ผ่านสื่อ การบูรณาการผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในกลุ้มสาระการเรียนรู้หลักของโรงเรียน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการเกิดนโยบาย สาธารณะในโรงเรียน 5.การเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 2000 คน The objective of the "Learning Though Research Actions on food and tooth decay" was ti design and organize research activities geared toward young students to learn and developmenttheir critical thinking (scientific aspect). The project aimed also at building up critical mass of students learning at a local level. To achieve these objectives, schools were specifically selected as the research sites by clusering 3 districts out of each of the 14 provinces thoughout the country. 5 schools were choosen from each district which made a total 210 schools In each participating school, at least 10 students were included in the core group. Activities of the survey reseach was undertaken as central to the learning of the people involved in dental care of a participating school students. Those people involved include students, teachers, and dentist. The project operation was divided into 2 major categories. One have learning amoung the core group. The activities ranged from forums, workshops, guildline development for both students "Little Critical Thinkers" and teacher "Critical Thinking Builders" results indicated diverse outcomes at different level of operation. At school level participative activities were designed and then conducted to identify causes and solution of toorh decay . At the district level forum for knowledge and experiences sharing were main activities. While at the provincial level. strategic directions to encourage collaborative work among key stakeholders were illustrated. The other category dealt with 5 core action; 1 school's project and activities 2 forums for information sharing at 4 level includeing school, district, province, and national 3 supervision by dentists from 2 teams the provincial team pursued role as a learning facilitator in school and the national team conductes academic support given to the province team 4 a sumary report focusing on notes and lessons learnt 5 outputs based budget allocation The project outcomes signified knowledge that are crucial to tooth decay prevention 1). positive attiudes of students and teachers toward research 2). active partivipation from schools became concrete.and providing more training to core students 3). other aspects related to food and tooth decay were also studied 4).school's effort for solutions included : campaign student club 5).participatory learning amoung 2,500 project's participants.

บรรณานุกรม :
ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ . (2550). โครงการเรียนรู้คู่วิจัย ตอน อาหารกับฟันผุ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ . 2550. "โครงการเรียนรู้คู่วิจัย ตอน อาหารกับฟันผุ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ . "โครงการเรียนรู้คู่วิจัย ตอน อาหารกับฟันผุ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ . โครงการเรียนรู้คู่วิจัย ตอน อาหารกับฟันผุ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.