ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์
นักวิจัย : วราวุธ สุธีธร
คำค้น : Dinosaur , Fossil , Geological , Teacher Fellowship , ครุวิจัย , ซากดึกดำบรรพ์ , ธรณีวิทยา , ไดโนเสาร์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4830026 , http://research.trf.or.th/node/2521
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการครุวิจัย - ซากดึกดำบรรพ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูด้วยกระบวนการวิจัยจากประสบการณ์นอกห้องเรียน เพิ่มความรู้ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์เชื่อโยงกับวิถีชีวิตและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูให้สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของนักเรียน ทำการประกาศรับสมัครครู โดยส่งข้อเสนอโครงการเกี่ยวกับธรณีวิทยา และซากดึกดำบรรพ์ ที่มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดกาฬสินธุ์ และพื้นที่ใกล้เคียง จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 เดือน ที่ครูนักวิจัยเข้าไปทำการวิจัย ตั้งแต่การสำรวจเก็บตัวอย่างภาคสนาม การจำแนกหิน แร่ กระดูกไดโนเสาร์และซากดึกบรรพ์อื่นๆ การหาอายุของชั้นหินการเก็บตัวอย่างหินและซากดึกดำบรรพ์เพื่อนำไปศึกษาและวิจัยในห้องปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูล การอนุรักษ์ และเก็บรักษาซากดึกดำบรรพ์ทำการศึกษาเปรียบเทียบตัวอย่างที่เก็บมากับตัวอย่างต้นแบบในคลังข้อมูล จนสามารถสรุปผลออกมาเป็นบทความวิชาการ ทั้งสิ้น 24 หัวข้อโครงการ ครูผู้ร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างงานวิจัยที่สอดคล้องกับวิชาชีพที่กำหนด ซึ่งผลจากการศึกษา ฝึกฝน ได้ลงมือปฏิบัติ โดยมีนักธรณีวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาเป็นทั้งครูและเพื่อน ทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และได้องค์ความรู้ใหม่ ครูมีความกล้าต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาธรณีวิทยาที่เป็นปัญหาสำหรับครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง ประการสำคัญจะยังประโยชน์ต่อการนำหลักการ วิธีการและผลการศึกษาวิจัย ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาธรณีวิทยาให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ขยายผลลงสู่ผู้เรียนและครูได้เป็นอย่างดี โครงการ "ครุวิจัย" เป็นโครงการที่จุดประกายให้ครูเห็นคุณค่าและประโยชน์ของกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริง แต่มีข้อจำกัดในสาขาวิชาที่ศึกษาวิจัย เป็นการเฉพาะกลุ่มวิชาเท่านั้นทำให้ครูอีกจำนวนมากในกลุ่มวิชาอื่นขาดโอกาส ถ้ามีความเป็นไปได้ในโอกาสต่อไปที่ยังมีโครงการในลักษณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการพัฒนาครู ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มวิชาได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ จะนำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน Department of Mineral Resources is the main organization to have a duty collect the knowledge of geology and manag the fossil study. Therefore, the organization realizes that they should develop the potential of teachers with the research process of out-of-classroom experience in order that the teachers can gain the knowledge and understanding of geologic principles and fossils. Moreover, this research process can be connected with a way of life to develop the learning and teaching process of the teachers, which make students have inspiration in learing. Hence, Department of Mineral Resources co-works with the Thailand Research Fund to establish "Research Project for Teacher Fellowship - Palaeontology." They assign Phu Kum Khao dinosaur research center and improvement as a nursery center for training. There are 29 projects done by the teachers who are interestd in this research project. Finally, the committees of this research project selects 24 projects from 22 schools in 16 provinces. Through April, the teachers who participate in this project make their living as a geologist at the nursery center in order that they can study and do a research. they start the research process from the field survey and example collection and the classification of rock, mineral, dinosaur bone and fossil in order to study the geologic characteristics of fossils. They also search the age of basic stone layer and study the environmental characteristics in ancient time at a place that fossils were discovered. Futhermore, they collected the examples of stones and fossils in order that they can protect the stones and fossils and record the information of the examples to compare with the models in the information storehouse. Then, the research achievement of the teachers are analyzed and summarized. The knowledge including the research process can be adapted and applied to match each teacher's teaching and learning style.

บรรณานุกรม :
วราวุธ สุธีธร . (2551). ครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วราวุธ สุธีธร . 2551. "ครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วราวุธ สุธีธร . "ครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
วราวุธ สุธีธร . ครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.