ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
นักวิจัย : สุพจน์ บุญแรง
คำค้น : Learning Process , Local Science , Research Management , กระบวนการเรียนรู้ , บริหารจัดการงานวิจัย , วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5030021 , http://research.trf.or.th/node/2518
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรูปแบบการบริหารจัดการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครูนักวิจัยให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติในการเป็นนักวิจัยที่ดี โดยนำผลที่ได้ไปใช้ในการจัดทำชุดการเรียนรู้ การดำเนินงานเป็นลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการเริ่มตั้งแต่การพัฒนาข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย การติดตามประเมินผล การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิจัยได้แก่ การสืบค้น เทคนิคทางสถิติและการเขียนรายงานวิจัย โดยมีการรวบรวมข้อมูล ประเมินผลเป็นระยะจนงานวิจัยของครูเสร็จสิ้น ผลปรากฏว่าครูนักวิจัยมีพัฒนาการด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการเรียนรู้หลังผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการดีขึ้น มีเทคนิคใหม่ๆในการทำวิจัย มีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้องค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบด้วยตนเอง มีความเป็นอิสระทางความคิด รู้จักสร้างสรรค์งานและสามารถบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนได้และยังทำให้เกิดเครือข่ายของครูวิจัยในพื้นที่ นอกจากนี้โครงการวิจัยยังได้สร้างเครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยตั้งแต่การสร้างกรอบความคิดในการวิจัย รูปแบบกระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ และรูปแบบการ บริหารจัดการงานวิจัยเชิงระบบ ผลการประเมินครูนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการพบว่าส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการวางแผนและการออกแบบงานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล และผลจากการประเมินความสำเร็จของการบริหารจัดการโครงการวิจัยโดยพิจารณาจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จำนวน 14 โครงการพบว่ากว่าร้อยละ 80 มีรูปแบบรายงานวิจัย ความสมบูรณ์ของเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก The research project “Development of the Project Management System: Local Science Project in Upper Northern of Thailand” aims to formulate research management model, and to develop teachers’ learning process, in order to enhance their better knowledge and attitude towards researching. An action research was applied as a methodology in this research, such as research proposal development, monitoring and evaluation, sharing forum, and supported activities, i.e. an inquiry process, statistical techniques, and writing a research report. Collected data was carried out and then was analyzed for all research steps. The result of this research shows that teachers (researchers) have developed their knowledge, skills and processes. Trained researchers have learnt new research techniques, scientific methods, and also they obtained new body of knowledge which was discovered through their learning. Furthermore, researchers have independent thinking, learning how to be creative, and enable to integrate their research with their teaching job, as well as initiating teachers’ network in local area. Nevertheless, research tools for research management were designed such as constructing of a research conceptual framework, a format of development and knowledge transferring process, a format of systematic research management. Result of teachers (researchers) evaluation reveals that most teachers lack of planning and research design skills, as well as data analysis skill. Result of management achievement shows that fourteen research projects were finally completed, more than 80% of these reports were at very good and good level, with a proper report format, contents and its application.

บรรณานุกรม :
สุพจน์ บุญแรง . (2552). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุพจน์ บุญแรง . 2552. "การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุพจน์ บุญแรง . "การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
สุพจน์ บุญแรง . การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.