ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
นักวิจัย : สุวิมล ว่องวาณิช
คำค้น : การเปลี่ยนแปลงของครู , ครู , วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5130011 , http://research.trf.or.th/node/2515
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ คือ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ (1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจ เป็นครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นรุ่นที่ 1-4 โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นทั้งประชากร ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับมามีจำนวน 204คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 224 คน คิดเป็นร้อยละ 91.07 และ (2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ยกรณีศึกษา เป็นครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นรุ่นที่ 1-4 ใช้วิธีการเลือกเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 51 คน ผลการวิจัย พบว่า ครูยังมีความเชื่อว่าการพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากความแตกต่างของท้องถิ่นและ สภาพแวดล้อมทำให้เกิดความได้เปรียบกัน และการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์จะประสบความสำเร็จได้ต้องมาจากการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งยังมีความเชื่อว่าวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเป็นการเรียนเนื้อหาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นจากชาวบ้าน ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังพบว่าความรู้และทักษะวิจัยของครูอยู่ในระดับดีซึ่งเห็นได้จากรายงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ทั้งที่ตอนเริ่มต้นโครงร่างวิจัยของครูมีคุณภาพค่อนข้างต่ำ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ การเรียนรู้ที่เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยทีมวิทยากรส่วนกลาง ศูนย์ประสานงาน และเพื่อนครูที่ร่วมโครงการ สิ่งที่โครงการควรเร่งดำเนิการต่อไป คือ การฝึกอบรมให้ครูสร้างชุดการเรียนรู้ที่สะท้อนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และประสบการณ์วิจัยที่ครูได้รับจากโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น This research study aimed to investigate the changes of teachers participating in a local science project. Regarding the research methodology, it involved both quantitative and qualitative approaches. The subjects were divided into 2 groups. The first group, representing the whole population of the study, involved 224 teachers. However, only the data obtained from 204 teachers, who provided the researcher with information, were analyzed. This accounted for 91.07 percent of the population. The second group was the teachers whose data was used as part of the case study. They were 51 teachers in the local science project, attending classes 1-4. The purposive sampling technique was used to select the subjects in this group. The findings showed teachers( beliefs from various aspects. They believed that local diversity and different environment would put the development of the learning processes either at an advantage or at a disadvantage. They also believed that studying science would make learning through science processes successful. Moreover, they believed that local science meant learning scientific subject matter from local people, which was not an appropriate belief. Lastly, the high quality research paper the teachers produced also revealed that their knowledge and skills in conducting research studies were at a good level, a significant improvement from the beginning as evidenced by their proposals. The main factors that led to the changes of the teachers were the learning network that consisted of the team of lecturers, the coordinating center and their teacher colleagues who participated in the project. The project should continue to train teachers to create the learning kits that reflect the science processes and research experience that they received from participating in the project.

บรรณานุกรม :
สุวิมล ว่องวาณิช . (2552). การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวิมล ว่องวาณิช . 2552. "การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวิมล ว่องวาณิช . "การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
สุวิมล ว่องวาณิช . การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.