ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการเปิดรับโทรทัศน์ ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการเปิดรับโทรทัศน์ ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่าย
นักวิจัย : รัตนา สมบัติวรพัฒน์
คำค้น : โทรทัศน์ , โทรทัศน์ตามสาย , ผู้ชมโทรทัศน์ , การเปิดรับข่าวสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พัชนี เชยจรรยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746379542 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8990
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ การใช้เวลาว่าง พฤติกรรมการเปิดรับโทรทัศน์ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้เปิดรับโทรทัศน์ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่าย จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย Chi-square และ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มผู้เปิดรับโทรทัศน์ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่ายมีสัดส่วนในเรื่องเพศ อายุ และอาชีพไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ตัวแปรด้านการศึกษาและรายได้โดยรวมของครอบครัวจะมีความแตกต่างกันระหว่างผู้เปิดรับสองกลุ่ม 2. กลุ่มผู้เปิดรับโทรทัศน์ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่ายมีสัดส่วนในเรื่องของกิจกรรมยามว่างแตกต่างกัน ในขณะที่ความสนใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้เปิดรับสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน 3. กลุ่มผู้เปิดรับโทรทัศน์ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่ายมีสัดส่วนในเรื่องความพึงพอใจจากการเปิดรับโทรทัศน์ไม่แตกต่างกัน 4. กลุ่มผู้เปิดรับโทรทัศน์ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่ายมีสัดส่วนในเรื่องการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับโทรทัศน์แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
รัตนา สมบัติวรพัฒน์ . (2540). การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการเปิดรับโทรทัศน์ ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่าย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนา สมบัติวรพัฒน์ . 2540. "การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการเปิดรับโทรทัศน์ ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่าย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนา สมบัติวรพัฒน์ . "การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการเปิดรับโทรทัศน์ ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่าย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
รัตนา สมบัติวรพัฒน์ . การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการเปิดรับโทรทัศน์ ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่าย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.