ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฎหมายคุ้มครองแรงงานกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย กรณีที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กฎหมายคุ้มครองแรงงานกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย กรณีที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : สุวดี กษีรสกุล
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- การบริหาร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , การบริหารงานบุคคล , การคุ้มครองแรงงาน , กฎหมายแรงงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุดาศิริ วศวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741313802 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9036
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อการบริหารมหาวิทยาลัย และความเปลี่ยนแปลงต่อสถานภาพและสิทธิประโยชน์ ของบุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อออกนอกระบบราชการ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงฐานะของมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของรัฐบาล โดยมีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ขึ้น จากผลการศึกษาบทบัญญัติของมหาวิทยาลัย ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐบาลในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศบางแห่งพบว่า มีปัญหาเรื่องบุคลากรเดิมก่อนมีการเปลี่ยนแปลงฐานะของมหาวิทยาลัย และยังพบประเด็นปัญหาที่เกิดต่อบุคลากรและการบริหารงาน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกำ\กับของรัฐบาล ดังต่อไปนี 1) ปัญหาในการบัญญัติกฎหมายในร่างพระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ซึ่งมิได้กำหนดให้ความคุ้มครองในเรื่อง สิทธิและประโยชน์ตอบแทนที่ไม่ต่ำกว่า ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ ทำให้เกิดปัญหาต่อบุคลากรบางประเภทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการที่จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ที่ตนเคยได้รับ 2) ปัญหาเรื่องการให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในบทเฉพาะกาล ที่มีการกำหนดเรื่องสถานภาพและสิทธิประโยชน์ตอบแทนแก่ บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกประเภท ขาดความชัดเจนและคลุมเครือทำให้ไม่ทราบว่า บุคลากรที่ไม่ใช่ข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จะสามารถคงสภาพเดิมและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิมหรือไม่ จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบัญญัติของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่อยู่ในกำกับของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทั้งในด้านการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะระบบการบริหารและโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการให้สิทธิและประโยชน์ตอบแทนแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยแล้ว คิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำไปเป็นแนวปฏิบัติได้ต่อไป ดังนี้ (1) ในร่างพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ควรมีการกำหนดให้ความคุ้มครองในเรื่อง สิทธิประโยชน์ตอบแทนไม่ต่ำกว่าที่กฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ หรืออาจกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยซึ่งมีอำนาจในการกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานบุคคล ให้เน้นความสำคัญในการให้ความคุ้มครอง ในเรื่องสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานไว้โดยชัดเจน โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญ เช่น ความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน การทำสัญญาจ้าง,ค่าตอบแทนในการทำงาน,สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดทำเอกสารในการจ้าง และค่าชดเชย ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อความเสมอภาคและความเท่าเทียมแกบุคลากรทุกคนเมื่อเป็นผู้ปฎิบัติงานของมหาวิทยาลัย (2)ให้สภามหาวิทยาลัย มีกรรมการที่มาจากตัวแทนของบุคลากรทุกประเภทในจุฬาลงกรณ์รวมอยู่ด้วย เพื่อคอยดูแลและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรทุกคนเพื่อมิให้เกิดการขัดแย้งระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากร (3)ให้มีการกำหนดถึงสถานภาพและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ปฎิบัติงานของมหาวิทยาลัยจะพึงได้รับ โดยให้คำนึงถึงความเสมอภาค,ความเป็นธรรม แก่บุคลากรทุกประเภท โดยชัดเจนและแน่นอน (4)ให้ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและการบริหารงานบุคลากรรวมอยู่ในคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อช่วยแก้ปัญหาในทางปฎิบัติในบทเฉพาะกาล (5)ให้มหาวิทยาลัยมีการจัดทำข้อบังคับหรือปรับปรุงแก้ไขกฎทบวงในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเพื่อให้สอดคล้องต้องกันเนื่องจากยังมีการคงสภาพความเป็นข้าราชหารของบุคลากรอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วย (6)ให้มีการปรับปรุงในการบริหารงานบุคคล เพื่อให้สามารถดำเนินการตามเป้าหมายและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยปรับปรุงโครงสร้างให้มีคณะกรรมการบริหารงานเพื่อคอยดูแลปัญหาต่างๆ แก่บุคลากร ตลอดจนการบริหารงานควรเป็นแบบกระจายอำนาจและอิสระเต็มที่ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

บรรณานุกรม :
สุวดี กษีรสกุล . (2543). กฎหมายคุ้มครองแรงงานกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย กรณีที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวดี กษีรสกุล . 2543. "กฎหมายคุ้มครองแรงงานกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย กรณีที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวดี กษีรสกุล . "กฎหมายคุ้มครองแรงงานกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย กรณีที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
สุวดี กษีรสกุล . กฎหมายคุ้มครองแรงงานกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย กรณีที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.