ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
คำค้น : Future Trend , Present Status , Sustainable Utilization of the Sea , การใช้ทะเล , ฐานข้อมูลทะเลไทย , ทรัพยากรทางทะเล , สถานภาพทะเลไทย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5030005 , http://research.trf.or.th/node/2500
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทะเลเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ การใช้ทะเลในปัจจุบันครอบคลุมหลายมิติ แต่เป็นไปโดยขาดแผนการบริหารจัดการในภาพรวมที่ชัดเจน จึงเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษาครั้งนี้มุ่งเพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้ทะเลในทุกมิติ โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิในแต่ละด้านมาวิเคราะห์ประกอบกับการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจ จากการศึกษาพบว่า ขอบเขตการใช้ทะเลของประเทศไทยไม่ได้มีเพียงแค่ในอาณาเขตทะเลของประเทศไทยเท่านั้น แต่เรายังสามารถใช้ทะเลในอาณาเขตประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศอื่น ๆ ที่สามารถทำความตกลงร่วมกัน รวมไปถึงทะเลหลวง หรือน่านน้ำสากลด้วย ทรัพยากรทางทะเลที่ถูกใช้สามารถสร้างผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 7.4 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ดีผลประโยชน์จำนวนนี้กลับตกอยู่ในมือคนไทยไม่ถึง 30% อันมีสาเหตุมาจาก 1)ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด มีการใช้ประโยชน์อย่างไม่ยั่งยืน ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรม และหมดไปของทรัพยากรธรรมชาติ 2) ขาดองค์ความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการบริหารจัดการทะเลในภาพรวม 3) กฏหมายซึ่งเป็นเครื่องมือในการบีหารจัดการขาดประสิทธิภาพ 4) ประชาชนขาดโอกาสเข้าถึงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลแบบบูรณาการและ 5) ภาครัฐขาดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการผลประโยชน์ชาติทางทะเลในภาพรวมเป็นที่ขัดเจนว่าในอนาคตการใช้ทะเลจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สถานภาพของทรัพยากรแต่ละมิติจะเสื่อมถอยลงในอัตราเร่งอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบทั้งภายในมิตินั้น ๆ และก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างมิติด้วย การบริหารจัดการจึงจำเป็นจะต้องพิจารณาว่าควรใช้อย่างไรให้มีความสมดุล พร้อม ๆ ไปกับการสงวนรักษาให้ทรัพยากรทุกชนิดมีใช้ได้อย่างยั่งยืน แนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้คือ ต้องสร้างหลักของการใช้ทะเลที่มองทะเลเป็นภาพเดียวกัน ใช้ผลที่ได้รับทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นตัวชี้วัดร่วมกันในการประเมินผลหรือตัดสิน โดยมีกฏหมาย และการศึกษาวิจัยเป็นเครื่องมือ ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการบริหารจัดการการใช้ทะเล ได้แก่ 1)จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 2) ให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฏหมายทะเล ค.ศ. 1982 3) จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางทะเล 4) ปรับปรุงกฏหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทะเลให้ทันสมัยและใช้ได้จริง 5) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยแบบบูรณาการและครอบคลุมทุกมิติของการใช้ทะเล 6)รณรงค์ให้ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลกลายเป็นประเด็นสาธารณะ และ 7) สร้างองค์กร/หน่วยงานกลางที่ดูแลรับผิดชอบการใช้ทะเลในภาพรวม พร้อมทั้งพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบการใช้ทะเลในภาพรวม พร้อมทั้งพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบด้านการรักษาความมั่นคงทางทะเล Thai’s seas are invaluable natural resource assets. The multifaceted utilizations of Thai’s seas have occurred without sound management and good governance. Consequently, environmental problems and associated challenges have emerged continuously. The objective of this study is to examine a wide range of marine-related issues by conducting a comprehensive review of secondary data and meetings of experts and stakeholders. The outcome from the study will be the recommendations for the high level decision makers in creating an effective and farsighted policy for Thai’s seas. Findings show that the boundary of the seas that we have been used is not only limited to those under Thai jurisdiction, but also expanded to those of the neighboring countries, the high seas, as well as of other countries with whom we have agreements. Thai’s seas and coasts provide considerable values to our economy. Such values account for more than 7.4 trillion Baht, of which less than 30 % is contributed to Thai people. The rest is lost due to 1) unsustainable use of limited resources resulting in the degradation of those natural resources 2) lack of knowledge and understanding necessary for effective integrated management of coastal and marine resources 3) inefficiency of law and legislation which are essential tools to manage marine resources 4) lack of opportunities for public participation in integrated marine resource management, and 5) insufficiency of government policies and strategies to address all marine-related issues as a whole. While the future trend is an increase in uses of marine resources, the conditions of marine ecosystem have declined continuously resulting in an intensification of a conflict among resource users. Accordingly, sound management must balance diverse uses of those resources as well as protect those valuable resources at the same time. Therefore, the government must create a comprehensive framework which directs the uniform principle for multifaceted uses of the seas. Results from multidimensional monitoring including social, economic, and environmental indicators must be compared together, to evaluate the accomplishment by using legislation and best available knowledge as the instrument. Recommendations for comprehensive management of marine resources are as follows; 1) to establish the commission on Thailand’s marine policy, 2) Thailand should ratify the UNCLOS 1982, 3) to create and develop national policies and strategies to address the marine-related issues, 4) to amend law and legislation governing uses of seas and coastal resources to be practical, clear, and up to date, 5) to promote a multidisciplinary research and education associated with multidimensional uses of sea and coastal resources, 6) to encourage public awareness and concerns on marine asset issues, and 7) to establish an organization or agency responsible specifically for management of marine-related activities as well as increase the capacity of the agency responsible for national security of the seas.

บรรณานุกรม :
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . (2552). สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . 2552. "สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . "สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.