ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเรื่องผลประโยชน์ชาติทางทะเล

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเรื่องผลประโยชน์ชาติทางทะเล
นักวิจัย : เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
คำค้น : Knowledge Management , National Marine Interests , Policy , นโยบายการจัดการความรู้ , ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RUG5030002 , http://research.trf.or.th/node/2498
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเรื่องผลประโยชน์ชาติทางทะเลมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนในวงกว้างได้เข้าใจถึงแนวคิดผลประโยชน์ชาติทางทะเล และรับทราบถึงสถานการณ์การใช้ทะเลของประเทศไทยในปัจจุบันพร้อมแนวทางการแก้ไขจากงานศึกษาวิจัย อันจะทำให้เกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของผลประโยชน์ชาติทางทะเล รวมถึงเสนอแนะแนวนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลต่อรัฐบาล โดยได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง 7.5 ล้านล้านบาทผลประโยชน์ชาติทางทะเล: วิกฤติหรือโอกาส ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2550 ระหว่างเวลา 09.00 - 17.30 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมจำนวน 235 คน ซึ่งผลจากการประชุมทำให้เกิดข้อสรุปเป็นข้อเสนอแนะแนวนโยบายที่คณะผู้วิจัยและคณธอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลได้ นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านทางประธานกรรมการพลังขับเคลื่อนสังคมจำนวน 2 ข้อคือ การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล และการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฏหมายทะเล ค.ศ. 1982 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบโดยข้อเสนอแรกเปลี่ยนจากการจัดตั้งคณธกรรมการนโยบายผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล เป็นคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ภายใต้ อปท. และ เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินการเพื่อให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฏหมายทะเล ค.ศ. 1982 โดยสมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้ผลการดำเนินโครงการทำให้ประเด็นผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเริ่มเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้น และหากมีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องกันก็น่าจะกลายเป็นประเด็น ประเด็นสาธารณะ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดมีนโยบายระดับชาติ เพื่อการจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลที่มีความสมดุล พอเพียง และยั่งยืนได้ต่อไป The objectives of the Dissemination of Research Findings on National Marine Interests Project are to increase public understanding on the concept of National Marine Interests, to inform the public about current situations and challenges on the use of marine and coastal resources in Thailand, and to recommend the mitigation measures for addressing those challenges. As a result, these will lead to public awarenesses and concerns on the importance of National Marine Interests. Additionally, this project is aimed to propose recommendations on a new national marine policy framework to Thai’s government for consideration. Accordingly, the seminar on “7.5 Trillion Baht of National Marine Interests: Crisis or Opportunity” was then held at the Queen Sirikit National Convention Center on Monday, 10 September 2007 at 09.00- 17.30. There were the total of 235 participants including relevant agencies, stakeholders, general public, and journalists. Results from the seminar were incorporated into the policy recommendations made by the research team and the Steering Sub-committee on National Marine Interests Policy Making. The recommendations were then proposed to the Cabinet for consideration via the Chair of the Steering Committee on Social Driving Force. Two main issues emphasized in the recommendations are as follows. First, the Commission on National Marine Interests Policy shall be established. Second, Thailand shall participate in the 1982 United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) as a member country. According to the Cabinet Resolution, the cabinet members approved the proposed recommendations. However, for the former recommendation, they called for the alteration of the committee formation from the Commission on National Marine Interests Policy to the Sub-Committee on Knowledge Management for National Marine Interests which will be under the supervision of Administration and Coordinating Committee on Implementation of National Marine Security Policy. Furthermore, the cabinet agreed with the latter recommendation that relevant agencies shall execute the process of ratifying the UNCLOS 1982. Finally, results from the project implementation will lead to an increase in public attentions on an issue of National Marine Interests. Combined with continuous pubic communication and advertisement, this will in turn serve as a driving force for the development of National Marine Policy governing the sustainable and subsistent use of marine resources in Thailand.

บรรณานุกรม :
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . (2551). เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเรื่องผลประโยชน์ชาติทางทะเล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . 2551. "เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเรื่องผลประโยชน์ชาติทางทะเล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . "เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเรื่องผลประโยชน์ชาติทางทะเล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเรื่องผลประโยชน์ชาติทางทะเล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.