ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Ladder of Knowledge : มาตรฐานและคุณภาพแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษในสมัยปฏิรูปการศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Ladder of Knowledge : มาตรฐานและคุณภาพแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษในสมัยปฏิรูปการศึกษา
นักวิจัย : สุนันท์ อัญชลีนุกูล
คำค้น : ภาษาอังกฤษ -- แบบเรียน , การปฏิรูปการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : วารสารอักษรศาสตร์. 36,2(ก.ค.-ธ.ค. 2550),176-202 , 0125-4820 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8925
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : ภาษาไทย-เทศ : การเรียนการสอน
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายศึกษามาตรฐานและคุณภาพของแบบเรียนหลวงเรื่อง Ladder of Knowledge ที่ใช้สอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันเป็นยุคปฏิรูปการศึกษา ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษามีแนวคิดสำคัญว่านักเรียนไทยควรมีความรู้ภาษาไทยอย่างแม่นยำเสียก่อน ก่อนที่จะเรียนภาษาอังกฤษ จึงเป็นเหตุผลให้เริ่มสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา แบบเรียนนี้เน้นการเรียนให้เกิด 5 ทักษะ ได้แก่ ไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน การพูด และการแปลโดยคำสั่งในแต่ละแบบฝึกหัดจะบอกอย่างชัดเจนว่าฝึกทักษะใดบ้างเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทั้ง 5 และบ่งชี้การใช้กลวิธีการซ้ำ (repetition) โดยสังเกตจากการให้ทำแบบฝึกหัดซ้ำๆ เพื่อให้ผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษได้คิด สังเกต เปรียบเทียบประโยคภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ และเรียนรู้จดจำตามลำดับ

บรรณานุกรม :
สุนันท์ อัญชลีนุกูล . (2550). Ladder of Knowledge : มาตรฐานและคุณภาพแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษในสมัยปฏิรูปการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนันท์ อัญชลีนุกูล . 2550. "Ladder of Knowledge : มาตรฐานและคุณภาพแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษในสมัยปฏิรูปการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนันท์ อัญชลีนุกูล . "Ladder of Knowledge : มาตรฐานและคุณภาพแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษในสมัยปฏิรูปการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สุนันท์ อัญชลีนุกูล . Ladder of Knowledge : มาตรฐานและคุณภาพแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษในสมัยปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.