ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กับ สิทธิและเสรีภาพของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กับ สิทธิและเสรีภาพของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
นักวิจัย : แพรพรรณ ศรีอนันต์
คำค้น : นิติบุคคล , กฎหมายมหาชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาิวิทยาลัย. คณะนิิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8908
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินการศึกษาเรื่องการรับรองสิทธิเสรีภาพของนิติบุคคลประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ว่านิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของไทยสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด โดยศึกษาถึงการเป็นผู้ทรงสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนตามที่ปรากฏในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประกอบ อีกทั้ง ได้ศึกษาเปรียบเทียบกับแนวคิดของการเป็นผู้ทรงสิทธิเสรีภาพของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของต่างประเทศ เพื่อพิจารณาว่าแนวคิดดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการรับรองสิทธิเสรีภาพของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของไทยหรือไม่ ผลจากการศึกษาเรื่องการรับรองสิทธิเสรีภาพของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของไทยจะเป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ จะต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์เรื่องการกำหนดคำจำกัดความ ความหมายของลักษณะความเป็นองค์กรของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของไทยประกอบกับหลักเกณฑ์ในเรื่องเงื่อนไขที่นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนจะสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญบัญญัติได้ในสิทธิเสรีภาพบางประเภท สำหรับองค์กรที่มีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของไทยที่จะสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้นั้นมีสองประเภท คือประเภทรัฐหรือองค์กรภายใต้รัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาจากรัฐและประเภทองค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ซึ่งองค์กรที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาจากรัฐย่อมมีภาระหน้าที่หลักในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่บุคคลอื่น รัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาจากรัฐย่อมไม่สามารถเป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ ดังนั้น จึงมีเพียงนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนประเภทที่เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ อันได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งเป็นองค์การของรัฐบาล องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐองค์กรที่เป็นหน่วยงานธุรการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น ที่สามารถเป็นผู้ทรงสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 บัญญัติได้ในบางประเภทของสิทธิ

บรรณานุกรม :
แพรพรรณ ศรีอนันต์ . (2549). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กับ สิทธิและเสรีภาพของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แพรพรรณ ศรีอนันต์ . 2549. "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กับ สิทธิและเสรีภาพของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แพรพรรณ ศรีอนันต์ . "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กับ สิทธิและเสรีภาพของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
แพรพรรณ ศรีอนันต์ . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กับ สิทธิและเสรีภาพของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.