ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางหน่วยชดเชยดิสเพอร์ชันและการจัดสรรความยาวคลื่นในโครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็มทางแสงแบบแพร่และเลือกสัญญาณ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางหน่วยชดเชยดิสเพอร์ชันและการจัดสรรความยาวคลื่นในโครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็มทางแสงแบบแพร่และเลือกสัญญาณ
นักวิจัย : ปรีดา จารุภูมิ
คำค้น : การมัลติเพลกซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น , เส้นใยนำแสง , การสื่อสารด้วยแสง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พสุ แก้วปลั่ง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8901
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

โครงข่ายทางแสงมัลติเพล็กซ์เชิงความยาวคลื่นอย่างหนาแน่นแบบแพร่และเลือกสัญญาณ (B&S) มีความน่าสนใจอย่างมากในการขยายขนาดโครงข่ายจากเครือข่ายเข้าถึง (access network) ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นถึงระดับโครงข่ายนครหลวง (metropolitan-area network: MAN) หรือโครงข่ายทางไกล (long-haul network) เนื่องจากอุปกรณ์ภายในโครงข่ายเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานทางแสงทั้งหมดตั้งแต่อุปกรณ์ส่งสัญญาณทางแสงไปถึงอุปกรณ์รับสัญญาณทางแสงทั้งหมดทำให้ต้นทุนของระบบค่อนข้างต่ำ สำหรับโครงข่ายที่มีข่ายเชื่อมโยงที่ยาวนั้นดิสเพอร์ชันและผลกกระทบจากเคอร์จะเป็นสาเหตุหลักของความผิดเพี้ยนของสัญญาณ ในวิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาระเบียบวิธีขั้นตอนการวางหน่วยชดเชยดิสเพอร์ชัน (DCUs) อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดความเพี้ยนของสัญญาณจากดิสเพอร์ชันและระเบียบขั้นตอนวิธีการจัดสรรความยาวคลื่น (WA) สำหรับลดผลของปรากฏการณ์เคอร์ สำหรับระเบียบวิธีขั้นตอนการวางหน่วยชดเชยดิสเพอร์ชัน (DCUs) นั้นสามารถใช้ได้ทั้งแบบชดเชยความชันของดิสเพอร์ชัน (SC-DCUs) และไม่ชดเชยความชันของดิสเพอร์ชัน (NSC-DCUs) สำหรับวิธีที่ได้เสนอนี้มีประสิทธิภาพมากในการลดต้นของโครงข่ายเพราะสามารถหาผลเฉลยจำนวนหน่วยชดเชยดิสเพอร์ที่น้อยที่สุดที่โครงข่ายต้องการ เรากำหนดความยาวคลื่นสำหรับส่งสัญญาณในตัวอย่างโครงข่ายแบบแพร่และเลือกสัญญาณด้วยระยะห่างช่องสัญญาณแบบ 25-GHz-grid ITU พร้อมทั้งใช้เส้นใยแสงแบบโหมดคลื่นเดียว (single-mode fiber: SMF, ITU-T G.652) โดยมีค่าดิสเพอร์ชันเท่ากับ 16.5 ps/km/nm และความชันของค่าดิสเพอร์ชันที่ 0.05 ps/nm[superscript 2]/km ที่ 1550 nm เพื่อการส่งผ่านสัญญาณทางแสง เมื่อนำวิธีนี้ไปใช้กับตัวอย่างโครงข่ายจำนวน 4 โครงข่ายพบว่าสามารถหาจำนวน DCUs ที่น้อยที่สุดได้และการใช้จำนวน DCUs ในแต่ละชนิดมีจำนวนเท่ากันทุกโครงข่าย สำหรับระเบียบวิธีขั้นตอนการจัดสรรความยาวคลื่น วิธีการนี้จะทำการหาผลรวมระยะห่างของช่องสัญญาณ (SCS) สองความยาวคลื่นที่ติดกันในแต่ละข่ายเชื่อมโยงโดยเหตุที่ SCS มีความเกี่ยวข้องกับการผิดคู่ของความเร็วกลุ่มระหว่างสองพัลส์ใดๆ ดังนั้นการแทรกสอดระหว่างช่องสัญญาณซึ่งเกิดจากผลกระทบของเคอร์จะลดลงได้ด้วยการทำให้การผิดคู่ของความเร็วกลุ่มให้มีค่ามากที่สุด ในการจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของการส่งสัญญาณ DWDM ในตัวอย่างโครงข่าย B&S ที่ประกอบไปด้วยจำนวนสถานี 6 สถานีและอุปกรณ์กระจายสัญญาณตัวคู่ต่อแบบแพสซิฟจำนวน 4 ตัว เมื่อมีการใช้ WA พบว่าค่าประกอบ Q โดยรวมของ 5 ช่องสัญญาณที่เข้าสู่สถานีที่ 1มีค่ามากกว่าการไม่ใช้ WA เพราะได้มีการลดผลของ XPM และ FWM สำหรับการเปรียบเทียบที่กำลังเฉลี่ยตามระยะทาง 1.4 mW เราสามารถได้รับค่าประกอบ Q มากกว่า 7 สำหรับทั้ง 5 ช่องสัญญาณเมื่อมีการใช้ WA ขณะที่เมื่อไม่ใช้ WA มีเพียง 4 ช่องสัญญาณเท่านั้นที่ได้รับค่าประกอบ Q มากกว่า 7

บรรณานุกรม :
ปรีดา จารุภูมิ . (2549). การวางหน่วยชดเชยดิสเพอร์ชันและการจัดสรรความยาวคลื่นในโครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็มทางแสงแบบแพร่และเลือกสัญญาณ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีดา จารุภูมิ . 2549. "การวางหน่วยชดเชยดิสเพอร์ชันและการจัดสรรความยาวคลื่นในโครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็มทางแสงแบบแพร่และเลือกสัญญาณ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีดา จารุภูมิ . "การวางหน่วยชดเชยดิสเพอร์ชันและการจัดสรรความยาวคลื่นในโครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็มทางแสงแบบแพร่และเลือกสัญญาณ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ปรีดา จารุภูมิ . การวางหน่วยชดเชยดิสเพอร์ชันและการจัดสรรความยาวคลื่นในโครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็มทางแสงแบบแพร่และเลือกสัญญาณ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.