ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกสารในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เอกสารในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม
นักวิจัย : ทยาพร จีรชัยมงคล
คำค้น : การออกแบบสถาปัตยกรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไตรวัฒน์ วิรยศิริ , พรพรหม แม้นนนทรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745328332 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8897
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

เอกสารในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม เป็นเครื่องมือที่สถาปนิกใช้ติดต่อสื่อสารกับเจ้าของโครงการ และผู้เกี่ยวข้องในโครงการ แต่เอกสารที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความหลากหลายตามความเข้าใจของสถาปนิกบางครั้งทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับเอกสารในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมของสำนักงานสถาปนิกในประเทศไทย โดยอาศัยข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมของประเทศไทยและสากล และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) สำนักงานขนาดเล็ก บุคลากรน้อยกว่า 15 คน 2) สำนักงานขนาดกลาง บุคลากร 15-30 คน 3) สำนักงานขนาดใหญ่ บุคลากรมากว่า 30 คน และจึงทำการสรุปรายการเอกสารที่ควรจัดทำ จากการศึกษาสรุปได้ว่า เอกสารในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมของสำนักงานสถาปนิกไทยในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เอกสารในการดำเนินโครงการ (Project Document) ได้แก่ เอกสารสัญญา เช่น เอกสารเสนอแผนงาน สัญญาว่าจ้างออกแบบ เอกสารการติดต่อสื่อสาร เช่น บันทึกข้อความ จดหมาย โทรสาร E-mail ฯลฯ เอกสารการบริหารโครงการ เช่น แผนการทำงาน บันทึกความก้าวหน้าของงาน ฯลฯ และเอกสารการเงิน เช่น ใบเบิกจ่าย บันทึกค่าใช้จ่ายและเวลาในการทำงาน ฯลฯ 2) เอกสารในการออกแบบ (Design Document) ได้แก่ ข้อมูลเพื่อการออกแบบ เช่น สรุปความต้องการลูกค้า รายละเอียดโครงการ ข้อมูลที่ตั้งโครงการ ฯลฯ และผลงานการออกแบบ เช่น แบบร่างในขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ แปลน รูปด้าน รูปตัด ทัศนียภาพ ฯลฯ แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ การจัดทำเอกสารในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมของแต่ละสำนักงานมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 1) โครงการ ได้แก่ ประเภท ขนาดและงบประมาณ และที่ตั้งโครงการ 2) เจ้าของโครงการ ได้แก่ ลักษณะ เป้าหมาย ประสบการณ์ความรู้ วิธีการทำงานของเจ้าของโครงการและความสัมพันธ์ของเจ้าของโครงการกับสถาปนิก 3) สำนักงานสถาปนิก ได้แก่ ขนาด ลักษณะและวิธีการทำงาน ประสบการณ์ความรู้ความสามารถ และทรัพยากรภายในสำนักงาน 4) ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ รูปแบบการจ้างความต้องการที่จะได้งาน จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น ซึ่งเอกสารในการออกแบบจะขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของโครงการ แต่เอกสารในการบริหารโครงการขึ้นอยู่กับขนาดสำนักงานหรือขนาดโครงการ โดยสำนักงานหรือโครงการขนาดใหญ่จะมีเอกสารในการบริหารโครงการมากกว่าสำนักงานหรือโครงการขนาดเล็ก ข้อเสนอแนะควรให้องค์กรวิชาชีพจัดทำคู่มือเอกสารในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม ทั้งเอกสารในการออกแบบและเอกสารในการดำเนินโครงการ และเผยแพร่ให้แก่สถาปนิกทั้งหลายนำไปใช้ เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ทยาพร จีรชัยมงคล . (2548). เอกสารในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทยาพร จีรชัยมงคล . 2548. "เอกสารในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทยาพร จีรชัยมงคล . "เอกสารในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ทยาพร จีรชัยมงคล . เอกสารในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.