ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมทางการเมือง ระหว่างนักการเมืองไทยและคนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในปัจจุบัน : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมทางการเมือง ระหว่างนักการเมืองไทยและคนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในปัจจุบัน : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
คำค้น : จริยธรรมการเมือง , นักการเมือง , การเลือกตั้ง -- แง่ศีลธรรมจรรยา , พฤติกรรมทางการเมือง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8892
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ (1) เพื่อสำรวจพฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมืองไทยและคนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในปัจจุบัน และ (2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมทางการเมืองระหว่างนักการเมืองไทยและคนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งตามตัวแปรสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ภูมิลำเนา อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางการเมือง (เฉพาะกลุ่มนักการเมือง) การเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง นักการเมือง 100 คน และคนไทย 600 คน จาก 5 ภูมิลำเนา คือ : กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) แบบสำรวจภูมิหลัง (2) แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมทางการเมือง (3) แบบประเมินระดับความถูกต้องของพฤติกรรม พฤติกรรมจริยธรรมประกอบด้วย 5 พฤติกรรม คือ ความซื้อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การเสียสละเพื่อส่วนรวม และความยุติธรรม ส่วนพฤติกรรมทางการเมืองแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การเลือกตั้ง การประชุมสภาฯ การรับผิดชอบในหน้าที่ทางการเมือง และการใช้อำนาจทางการเมือง ผลการวิจัย มีดังนี้ คือ 1. พฤติกรรมจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองไทยและคนไทยมีสภาพแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเกือบทุกพฤติกรรม 2. นักการเมืองที่มีประสงการณ์ทางการเมืองแตกต่างกัน มีพฤติกรรมจริยธรรมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน 18 พฤติกรรม จาก 20 พฤติกรรม 3. ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และภูมิลำเนา มีผลทำให้เกิดความแตกต่างในพฤติกรรมจริยธรรมทางการเมืองในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม

บรรณานุกรม :
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ . (2537). การเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมทางการเมือง ระหว่างนักการเมืองไทยและคนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในปัจจุบัน : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ . 2537. "การเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมทางการเมือง ระหว่างนักการเมืองไทยและคนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในปัจจุบัน : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ . "การเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมทางการเมือง ระหว่างนักการเมืองไทยและคนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในปัจจุบัน : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ . การเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมทางการเมือง ระหว่างนักการเมืองไทยและคนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในปัจจุบัน : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.