ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความผิดเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความผิดเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544
นักวิจัย : วรางคณา ตวงวุฒิกุล
คำค้น : อุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มัทยา จิตติรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745324337 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8878
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาถึงกฎหมายที่จะนำมาปรับใช้กับความผิดเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยศึกษาวิเคราะห์ฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 รวมทั้งศึกษากฎหมายของต่างประเทศสำหรับความผิดเกี่ยวกับการใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายโดยตรงที่จะนำมา ปรับใช้กับความผิดเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 แล้วก็ตาม แต่กฎหมายดังกล่าวยังไม่มีบท บัญญัติจะนำมาปรับใช้เพื่อปราบปรามและลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะ ทำให้เกิดปัญหาการปรับใช้กฎหมาย ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาคือ ประเทศไทยควรมี บทบัญญัติที่ใช้บังคับกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะไว้ใน พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 โดยเบื้องต้น กำหนดให้การบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่เป็นสิ่งที่ครอบครองเป็นเจ้าของ และแย่งการครอบครองได้ แล้วจึงกำหนดฐานความผิดฐาน ลักการบริการโทรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และฐานความผิดอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการบังคับใชั้กับการกระทำความผิดดังกล่าวอย่างแท้จริง

บรรณานุกรม :
วรางคณา ตวงวุฒิกุล . (2548). ความผิดเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรางคณา ตวงวุฒิกุล . 2548. "ความผิดเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรางคณา ตวงวุฒิกุล . "ความผิดเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
วรางคณา ตวงวุฒิกุล . ความผิดเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.