ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมรรถภาพเชิงวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาของมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมรรถภาพเชิงวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาของมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
นักวิจัย : ชัชวาล ขันติคเชนชาติ
คำค้น : สมรรถภาพทางวิชาชีพ , เทคโนโลยีทางการศึกษา , เทคโนโลยีทางการศึกษา -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741433085 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8876
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, 2548

ศึกษา 1) ความคิดเห็นของคณาจารย์และหัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา เกี่ยวกับสมรรถภาพเชิงวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ของบัณฑิตระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และ 2) นำเสนอสมรรถภาพเชิงวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาของบัณฑิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา 36 คน หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 102 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม 3 ชุด เพื่อสอบถามความคิดเห็นคณาจารย์และหัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา เกี่ยวกับสมรรถภาพเชิงวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์การกระจาย ผลการวิจัยพบว่า 1. คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีการศึกษาเห็นด้วยกับสมรรถภาพเชิงวิชาชีพ 99 สมรรถภาพ (100%) และหัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษาเห็นด้วยกับสมรรถภาพเชิงวิชาชีพ 99 สมรรถภาพ (100%) และความถี่การใช้สมรรถภาพ คือใช้บ่อย 79 สมรรถภาพ (79.79%) 2. สมรรถภาพเชิงวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาประกอบด้วย 79 สมรรถภาพ เบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ สมรรถภาพเชิงวิชาชีพด้านการผลิต 40 สมรรถภาพ สมรรถภาพเชิงวิชาชีพด้านการบริการ 18 สมรรถภาพ สมรรถภาพเชิงวิชาชีพด้านวิชาการ 15 สมรรถภาพ สมรรถภาพเชิงวิชาชีพด้านการบริหาร 6 สมรรถภาพ สมรรถภาพเชิงวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา เรียงลำดับตามความสำคัญได้แก่ การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีการศึกษา การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบและพัฒนา การวิจัย การแพร่กระจาย นวัตกรรม การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การผลิตสื่อกราฟิก การผลิตสื่อโทรทัศน์ การผลิตสื่อเสียง การบริการโสตทัศนูปกรณ์

บรรณานุกรม :
ชัชวาล ขันติคเชนชาติ . (2548). สมรรถภาพเชิงวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาของมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัชวาล ขันติคเชนชาติ . 2548. "สมรรถภาพเชิงวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาของมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัชวาล ขันติคเชนชาติ . "สมรรถภาพเชิงวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาของมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ชัชวาล ขันติคเชนชาติ . สมรรถภาพเชิงวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาของมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.