ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมเรซินไคโตซานสำหรับการขจัดไอออนโลหะหนักในน้ำเสีย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมเรซินไคโตซานสำหรับการขจัดไอออนโลหะหนักในน้ำเสีย
นักวิจัย : สุภาพร ห้วยหงษ์ทอง
คำค้น : ไคติน , ไคโตแซน , การดูดซับ , โลหะหนัก , น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดโลหะหนัก , ไอออนโลหะ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สงบทิพย์ พงศ์สถาบดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741421877 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8855
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาการเลือกดูดซับไอออนทองแดงและไอออนตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์จากการชุบ โลหะ โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบกะและแบบคอลัมน์ เรซินไคโตซานดัดแปรทางเคมีถูกเลือกใช้เป็นตัวดูดซับ สำหรับปัจจัยที่ศึกษาได้แก่ ชนิดของเรซินไคโตซาน ปริมาณเรซินไคโตซาน เวลา ค่าพีเอช ความเข้มข้นเริ่มต้นของไอออนโลหะหนัก ชนิดของโลหะหนัก และความเข้มข้นของโพแทสเซียมไนเตรตต่อการเลือกดูดซับไอออนโลหะหนัก จากการศึกษาอันดับปฏิกิริยาดูดซับพบว่าเป็นแบบปฏิกิริยาอันดับสองเทียม และไอโซเทอมของการดูดซับเป็นแบบแลงเมียร์ไอโซเทอม ปริมาณการดูดซับไอออนทองแดง 0.7569 มิลลิกรัมต่อมิลลิกรัมกลูตาราลดีไฮด์เรซิน ไคโตซาน และดูดซับไอออนตะกั่วได้ 0.6120 มิลลิกรัมต่อมิลลิกรัมไทโอไกลโคลิกเรซินไคโตซาน สำหรับผลการเลือกดูดซับไอออนทองแดง และไอออนตะกั่วบนตัวดูดซับเรซินไคโตซานดัดแปรทางเคมี ขึ้นอยู่กับค่าพีเอชของน้ำเสียและชนิดของเรซินไคโตซานดัดแปรทางเคมี การเลือกดูดซับไอออนทองแดงทำได้ด้วยใช้กลูตาราลดีไฮด์เรซินไคโตซาน ที่ค่าพีเอช 2 ส่วนการเลือกดูดซับไอออนตะกั่วทำได้โดยใช้ไทโอไกลโคลิกเรซินไคโตซานที่ค่าพี เอส 4 ซึ่งผลการทดลองการดูดซับไอออนโลหะหนักแบบผสมก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ผลของโพแทสเซียไตเตรตในสารละลายโลหะหนังแบบผสมพบว่า โพแทสเซียมไนเตรตไปยับยั้งอัตราการดูดซับไอออนทองแดงและไอออนตะกั่ว ส่วนการเลือกดูดซับไอออนทองแดงและไอออนตะกั่วด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบคอลัมน์ 2 คอลัมน์ซึ่งต่อกันแบบอนุกรมและบรรจุไทโอไกลโคลิกเรซินไคโตซาน และกลูตาราลดีไฮด์เรซินไคโตซาน ตามลำดับ สามารถขจัดไอออนตะกั่วและไอออนทองแดงได้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง สำหรับสมบัติของตัวดูดซับที่ใช้วิเคราะห์ด้วย Scanning Electron Microscopy (SEM) Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDX) และ Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy นอกจากนี้สามารถนำไอออนโลหะหนักออกจากตัวดูดซับ โดยใช้สารละลายกรอไฮโดรคลอริก แล้วนำไปแยกไอออนทองแดงโดยวีเคมีไฟฟ้ากลับคืนสูงกว่า 96%

บรรณานุกรม :
สุภาพร ห้วยหงษ์ทอง . (2548). การเตรียมเรซินไคโตซานสำหรับการขจัดไอออนโลหะหนักในน้ำเสีย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพร ห้วยหงษ์ทอง . 2548. "การเตรียมเรซินไคโตซานสำหรับการขจัดไอออนโลหะหนักในน้ำเสีย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพร ห้วยหงษ์ทอง . "การเตรียมเรซินไคโตซานสำหรับการขจัดไอออนโลหะหนักในน้ำเสีย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุภาพร ห้วยหงษ์ทอง . การเตรียมเรซินไคโตซานสำหรับการขจัดไอออนโลหะหนักในน้ำเสีย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.