ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการโดยใช้โรงงานแก้วเป็นต้นแบบ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการโดยใช้โรงงานแก้วเป็นต้นแบบ
นักวิจัย : พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
คำค้น : ระบบบริการอาชีวอนามัย , โรงงานแก้ว , ในสถานประกอบการ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4130001 , http://research.trf.or.th/node/2476
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานอาชีวอนามัยเป็นงานบริการสาธารณสุขที่ให้การดูแลสุขภาพของผู้ใช้แรงงาน และมุ่งเน้นที่การป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ แรงงานเจ็บป่วย ได้รับบาดเจ็บ เป็นโรคจากการทำงาน หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน งานดังกล่าวแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ Regulatory ได้แก่ หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ออกกฎหมายควบคุมดูแลให้สถานประกอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมาย, Academic ได้แก่ การศึกษาวิจัย การให้ความรู้ การฝึกอบรม และผลิตบุคลากร เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ, และ Service ได้แก่ งานบริการอาชีวอนามัย รวมทั้งอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะย่อย คือ งานบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ (On-site) เป็นงานบริการ อาชีวอนามัยที่สถานประกอบการจัดให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นสวัสดิการ และ/หรือ เพื่อเป็นไปตามกฎหมาย, งานบริการอาชีวอนามัย ในคลีนิคเฉพาะโรคจากการทำงาน, และ งานบริการอาชีวอนามัยที่แฝงตัวอยู่ในคลีนิคอื่น ๆ รวมทั้งห้องฉุกเฉิน งานบริการอาชีวอนามัยในลักษณะที่ 2 ยังมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย เนื่องจากยังขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะแพทย์อาชีวเวชศาสตร์อยู่มาก งานบริการอาชีวอนามัยในลักษณะที่ 3 มักจะเน้นแต่เรื่องของการรักษาพยาบาล ไม่ได้เอื้อให้ทำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อบริการอนามัยเบ็ดเสร็จ (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ) ในอนาคตคนงานเหล่านี้ก็อาจป่วยด้วยโรคเดิม หรือได้รับบาดเจ็บแบบเดิม ซ้ำอีกได้ งานบริการอาชีวอนามัยในลักษณะแรก เป็นงานที่อยู่ในสถานประกอบการ อยู่ในพื้นที่จริง อยู่ใกล้สภาพปัญหา โอกาสที่จะได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งย่อมมีมากกว่าบริการในอีก 2 ลักษณะ แต่งานบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังดำเนินไปในลักษณะต่างคนต่างทำ ปราศจากทิศทางการพัฒนา และ ปราศจากงานวิจัยมาช่วยชี้นำรูปแบบที่เหมาะสม คณะผู้วิจัยโดยคำแนะนำของกลุ่มนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ จึงได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ โดยในขั้นต้นทำการประมวลองค์ความรู้ที่จำเป็นต้องมี ก่อนที่จะทำการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ ทั้งนี้ จะใช้อุตสาหกรรมแก้วเป็นต้นแบบ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัททำแก้วแห่งหนึ่ง องค์ความรู้ที่ประมวลมาได้ ได้นำเสนอในห้วข้อต่างๆ ดังนี้ 1. ข้อมูลอุตสาหกรรมแก้วในประเทศ 2. กระบวนการผลิตในโรงงาน ในและต่างประเทศ 3. รายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโรงงาน (Environmental monitoring) 4. รายงานการตรวจสุขภาพคนงาน ก่อนเข้าทำงานและการตรวจสุขภาพประจำปี (Employee health records) 5. Health hazards ในโรงงานแก้ว 6. ปัญหาด้านอาชีวอนามัยในโรงงานแก้ว ในและต่างประเทศ 7. การทำ exposure assessment 8. แนวทางการประเมิน exposure นอกงาน 9. ระบบบริการอาชีวอนามัย และระบบบริการด้านสุขภาพ สำหรับสถานประกอบการ : ปัญหา และอุปสรรค ในตอนท้าย ผู้วิจัยได้เสนอแนะ ว่า Ideal characteristics งานบริการอาชีวอนามัย ในสถานประกอบการ ควรมีลักษณะดังนี้ 1. เบ็ดเสร็จ (ส่งเสริมสุขภาพ, ป้องกันโรค, รักษาพยาบาล, และฟื้นฟูสภาพ หรือ อย่างน้อยทำ 3 อย่างแรก) และ ต่อเนื่อง 2. Employer (ผู้ประกอบการ / ผู้บริหาร / นายจ้าง) เห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุน งบประมาณ, ทรัพยากร,และบุคลากร 3. Employee (ลูกจ้าง / คนงาน / พนักงาน) participation โดยเฉพาะงานส่งเสริม & ป้องกัน 4. Cost-effective และ benefit >, = cost 5. Competent personnel 6. Integration into SHE (safety, health, environment) และขั้นตอนพัฒนารูปแบบงานบริการอาชีวอนามัย ในสถานประกอบการ (อาจไม่จำเป็นต้องทำตามลำดับก่อนหลัง) เป็นดังนี้ 1. ศึกษาให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันของงานบริการอาชีวอนามัยที่มีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งคงจะแตกต่างกันตามขนาด (จำนวนคนงาน) และกำเนิด (บริษัทข้ามชาติ รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัทของคนไทย) รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ กิจกรรมที่แพทย์ทำ, กิจกรรมที่พยาบาลทำ, ความคิดเห็นของผู้บริหาร, การมีส่วนร่วมของคนงาน, SHE 2. แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ตามศักยภาพ & บุคลากรที่มี ค้นคว้าหาข้อมูลพื้นฐาน (วัตถุดิบที่ใช้, กระบวนการผลิต, health hazard เป็นต้น) ประชุมผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์ในกลุ่มเพื่อระดมสมอง พัฒนาระบบบริการที่มีอยู่ให้มีลักษณะตาม ideal characteristics และทำการประเมินผลต่อไป 3. ค้นคว้าหารูปแบบที่เหมาะสมของ การได้มา, การฝึกอบรม, และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำ โรงงาน / บริษัท 4. ทำ Cost effectiveness analysis และ Cost benefit analysis ของงานบริการ อาชีวอนามัย 5. วิจัยเพื่อปรับปรุงการทำ environmental assessment เช่น การวัดปริมาณของ PM10 พร้อมทั้ง analyze ว่าเป็น silica เท่าใด และเป็นแบบ crystalline หรือแบบ amorphous เท่าใด แทนการวัดความเข้มข้นของฝุ่นทุกประเภทรวมกัน 6. วิจัยเพื่อหาแนวทางการทำ early detection และ surveillance ที่เหมาะสม 7. วิจัยเพื่อหาวิธีการลดความเสี่ยงต่อ noise-induced hearing loss ที่ได้ผลและเป็นที่ยอมรับของคนงาน หรือการทำ Hearing Conservation Program 8. หาแนวทางการทำ early detection สำหรับ noise-induced hearing loss 9. จัดตั้งระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระดับประเทศ (National accreditation program) เพื่อรักษาและ พัฒนามาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่องานบริการอาชีวอนามัยทั้งในและนอกสถานประกอบการ

บรรณานุกรม :
พรชัย สิทธิศรัณย์กุล . (2541). โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการโดยใช้โรงงานแก้วเป็นต้นแบบ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรชัย สิทธิศรัณย์กุล . 2541. "โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการโดยใช้โรงงานแก้วเป็นต้นแบบ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรชัย สิทธิศรัณย์กุล . "โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการโดยใช้โรงงานแก้วเป็นต้นแบบ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541. Print.
พรชัย สิทธิศรัณย์กุล . โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการโดยใช้โรงงานแก้วเป็นต้นแบบ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2541.