ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการแนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการแนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย
นักวิจัย : วราพรรณ ด่านอุตรา
คำค้น : chemical safety , ความปลอดภัยด้านสารเคมี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4330001 , http://research.trf.or.th/node/2470
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยเรื่อง “แนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย” เป็นผลมาจากโครงการนำร่องเรื่อง “การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (ปีพ.ศ.2539-2541) ผลงานส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องดังกล่าว คือการพัฒนาโปรแกรม Chemtrack ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการคลังสารเคมี ซึ่งสามารถให้รายงานได้ว่ามีการใช้ การเบิกจ่าย การรับเข้าสารเคมีไปอยู่ ณ ที่ใด ณ เวลาหนึ่ง ทั้งในเชิงชนิดและปริมาณ ในการนี้ได้มีการจัดทำเป็นฐานข้อมูลสารเคมีไว้ด้วย ผลจากการศึกษาโครงการวิจัย “แนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย” แสดงให้เห็นปัญหาการเก็บข้อมูลสถิติของแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นไปโดยอิสระเพื่อสนองวัตถุประสงค์และนโยบายที่อาจจะแตกต่างกัน ระบบการเก็บข้อมูลแตกต่างกัน และไม่อยู่ในรูปแบบที่นำมาเชื่อมโยงกันได้โดยง่าย จึงไม่สามารถใช้ติดตามการนำเข้าของสารอันตรายได้ เพราะไม่มีข้อมูลที่เป็นภาพรวมของวัตถุอันตรายเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศ อย่างไรก็ดีผลงานที่เสนอนี้ชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ในการร่วมกันทำงานในระดับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นประโยชน์ร่วมกัน และพร้อมใจกันปฏิบัติงานนอกเหนือจากภารกิจประจำ การดำเนินงานให้เกิดระบบปฏิบัติงานจริงในภารกิจประจำและเครือข่ายข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้ในอนาคต ให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท ต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยในการวางนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นไปได้ พร้อมทั้งการให้การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณและบุคลากรด้วย

บรรณานุกรม :
วราพรรณ ด่านอุตรา . (2543). โครงการแนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วราพรรณ ด่านอุตรา . 2543. "โครงการแนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วราพรรณ ด่านอุตรา . "โครงการแนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
วราพรรณ ด่านอุตรา . โครงการแนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.