ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
นักวิจัย : วราพรรณ ด่านอุตรา
คำค้น : chemical safety , ความปลอดภัยด้านสารเคมี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4530020 , http://research.trf.or.th/node/2468
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมีได้กำหนดวัตถุประสงค์ หลักเพื่อให้หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ทำหน้าที่เป็นหน่วยจัดการความรู้ (knowledge platform) เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี โดยการทำหน้าที่สร้างความรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านสารเคมีและความปลอดภัยแก่สังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักและการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการทำหน้าที่ชี้แนะสังคม โดยการสังเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยการตัดสินใจและเสนอแนะด้านนโยบาย 1. การดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนัก หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายฯ ได้ทำหน้าที่สร้างความรู้และถ่ายทอดความรู้ โดยมีการดำเนินงานตามกรอบกิจกรรมที่วางไว้ 3 ด้านหลักคือ - ด้านประสานข้อมูล - ด้านการจัดการความปลอดภัย - ด้านการใช้และการเผยแพร่ข้อมูล 2. การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจและเสนอแนะเชิงนโยบาย การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อนี้ หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายฯ ได้ใช้การดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดรูปแบบการเก็บข้อมูลตั้งแต่ข้อมูลการนำเข้า ข้อมูลการผลิต การส่งออก และการครอบครองวัตถุอันตราย ตลอดจนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของเสีย เพื่อให้เกิดระบบการเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้มีความต่อเนื่อง สำหรับการสังเคราะห์รายงานเพื่อช่วยในการตัดสินใจและเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นผลให้เกิดประสบการณ์ และข้อวิเคราะห์ โดยมีปรัชญาการจัดการความรู้ที่สำคัญ 2 ประการคือ การทำให้เกิดการเลื่อนไหลของข้อมูล (information flow) และระบบการเฝ้าระวัง (watch system) ซึ่งเป็นปรัชญาที่ได้รับการยอมรับ และบรรจุอยู่ในการจัดทำยุทธศาสตร์แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550 - 2553) 3. สรุป โดยสรุปการดำเนินการโครงการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ได้ผลิตผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ตามกลไกหลัก 3 ประการ คือ การพัฒนาให้เกิดฐานการจัดการความรู้ การดำเนินงานวิจัย และการสังเคราะห์ประเด็นความรู้ที่เกิดจากงานวิจัย เพื่อระดมข้อคิดเห็นในเวทีสารธารณะ เป็นผลให้เกิดประสบการณ์ ข้อวิเคราะห์ โดยมีปรัชญาการจัดการความรู้ที่สำคัญ 2 ประการ คือ การทำให้เกิดการวบรวมและความเลื่อนไหลของข้อมูล (information flow) และระบบเฝ้าระวัง (watch system) ซึ่งเป็นปรัชญาที่ได้รับการยอมรับและบรรจุไว้ในการจัดทำยุทธศาสตร์แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมีแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550 - 2553)

บรรณานุกรม :
วราพรรณ ด่านอุตรา . (2549). การจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วราพรรณ ด่านอุตรา . 2549. "การจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วราพรรณ ด่านอุตรา . "การจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
วราพรรณ ด่านอุตรา . การจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.