ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัย (Development of Database System for Chemicals in Industries for Safety Purposes)

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัย (Development of Database System for Chemicals in Industries for Safety Purposes)
นักวิจัย : ประเสริฐ ภวสันต์
คำค้น : chemicals , Database , ฐานข้อมูล , สารเคมี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4630043 , http://research.trf.or.th/node/2467
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเภท และปริมาณสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อการเตรียมการแก้ไขอุบัติภัยสารเคมีและกรณีอื่น ๆ 2) เพื่อสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ลูกจ้าง สำหรับการสร้างความปลอดภัยและการเฝ้าระวังอุบัติภัยที่เกิดจากการใช้สารเคมี จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามแผนงานของโครงการ โดยผลงานที่ได้จัดทำขึ้นมานั้นสามารถเผยแพร่ออกมาในรูปของซีดี และทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เกิดประโยชน์ในแง่ของการตระหนักถึงการป้องกันอันตรายจากสารเคมีต่าง ๆ รอบตัวในกรณีที่เกิดอุบัติภัย ตลอดจนสามารถสร้างฐานข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมได้หลากหลายมากขึ้น เพื่อที่จะได้สามารถขยายขอบเขตของการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่อไปได้ในอนาคต

บรรณานุกรม :
ประเสริฐ ภวสันต์ . (2548). การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัย (Development of Database System for Chemicals in Industries for Safety Purposes).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประเสริฐ ภวสันต์ . 2548. "การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัย (Development of Database System for Chemicals in Industries for Safety Purposes)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประเสริฐ ภวสันต์ . "การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัย (Development of Database System for Chemicals in Industries for Safety Purposes)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
ประเสริฐ ภวสันต์ . การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัย (Development of Database System for Chemicals in Industries for Safety Purposes). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.