ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาตัวบ่งชี้ลักษณะของพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนหรือรังสี ปีที่ 3 : โครงการวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาตัวบ่งชี้ลักษณะของพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนหรือรังสี ปีที่ 3 : โครงการวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ , Hager, Tobias , ชนิยา สมบุญ , กฤติยา ปัทมาลัย , ทนง ลีลาวัฒนสุข
คำค้น : Corundum , Precious stones , คอรันดัม , อัญมณี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรสวาท วัฒนกูล , วิลาวัณย์ อติชาติ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , University of Mainz, Institute of Geosciences/Gemstone Research , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) , กรมทรัพยากรธรณี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8825
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ

การเกิดสีเหลืองและสีน้ำตาลในพลอยแซปไฟร์ที่เผาด้วยการเติมสารเบริลเลียม -- การเผาพลอยคอรันดัมสังเคราะห์บริสุทธิ์ และพลอยคอรันดัมสังเคราะห์ที่มีการใส่เฉพาะธาตุเหล็กเท่านั้น -- การศึกษาเปรียบเทียบทางด้านสีกับปริมาณและปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยในพลอยไพลินธรรมชาติที่เผาด้วยวิธีปรกติ และที่เผาพลอยด้วยวิธีเติมสารเบริลเลียม หรือศึกษาปฏิสัมพันธ์ของระบบ Be+Mg+Fe+Ti ในพลอยธรรมชาติ -- การศึกษาเปรียบเทียบทางด้านสีกับปริมาณและปฏิสัมพันธ์ของร่องรอยในพลอยทับทิมและแซปไฟร์สีชมพู ที่เผาด้วยวิธีปรกติ และเผาด้วยวิธีเติมสารเบริลเลียม -- การเปลี่ยนแปลงของพลองแซปไฟร์ จากแหล่งพลอยอิลากากาประเทศมาดากัสการ์ -- การเปลี่ยนแปลงของพลอยแซปไฟร์จากแหล่งพลอยดิเอโก ประเทศมาดากัสการ์ -- หลักฐานที่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้พลอยสดและพลอยเผาด้วยวิธีปรกติในพลอยไพลินจากประเทศมาดากัสการ์ และประเทศเมียนมา -- การปรับปรุงคุณภาพและวิธีการตรวจสอบพลอยทับทิมและแซปไฟร์ด้วยกรรมวิธีต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ , Hager, Tobias , ชนิยา สมบุญ , กฤติยา ปัทมาลัย , ทนง ลีลาวัฒนสุข . (2547). การศึกษาตัวบ่งชี้ลักษณะของพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนหรือรังสี ปีที่ 3 : โครงการวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ , Hager, Tobias , ชนิยา สมบุญ , กฤติยา ปัทมาลัย , ทนง ลีลาวัฒนสุข . 2547. "การศึกษาตัวบ่งชี้ลักษณะของพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนหรือรังสี ปีที่ 3 : โครงการวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ , Hager, Tobias , ชนิยา สมบุญ , กฤติยา ปัทมาลัย , ทนง ลีลาวัฒนสุข . "การศึกษาตัวบ่งชี้ลักษณะของพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนหรือรังสี ปีที่ 3 : โครงการวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ , Hager, Tobias , ชนิยา สมบุญ , กฤติยา ปัทมาลัย , ทนง ลีลาวัฒนสุข . การศึกษาตัวบ่งชี้ลักษณะของพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนหรือรังสี ปีที่ 3 : โครงการวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.