ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแก้ไขปัญหาการผสมซ้ำในโคนมโดยวิธีชะล้างมดลูกด้วยน้ำเกลือผสมยาปฏิชีวนะ : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแก้ไขปัญหาการผสมซ้ำในโคนมโดยวิธีชะล้างมดลูกด้วยน้ำเกลือผสมยาปฏิชีวนะ : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : ปราจีน วีรกุล , สันติ ประสิทธิ์ผล , จุฬา สิงห์ลอ , จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร
คำค้น : โคนม -- การสืบพันธุ์ , ยาปฏิชีวนะ , มดลูก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8735
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการชะล้างมดลูกด้วยน้ำเกลือผสมยาปฏิชีวนะ และผลต่ออัตราการผสมติดหลังการรักษาเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (การทดลองที่ 1 ฟาร์มโคนมรายย่อย) โคนมผสมซ้ำที่ได้รับการรักษาโดยวิธีนี้ สามารถติดตั้งท้องภายหลังการผสมเทียมแล้ว 3 ครั้งมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กล่าวคือ โคกลุ่มรักษา จำนวน 39 ตัว ตั้งท้อง 22 ตัว (56.4%) และโคกลุ่มควบคุมจำนวน 39 ตัว ตั้งท้อง 12 ตัว (30.8%) ผลการทดลองแก้ไขการผสมซ้ำในฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ (การทดลองที่ 2) ให้ผลการรักษาได้ดีไม่แตกต่างเช่นกัน โคนม 12 ใน 19 ตัว (63.2%) พบตั้งท้องภายหลังได้รับการผสมเทียม 3 ครั้งหลังการรักษา ผลเพาะเชื้อแบคทีเรียและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ พบเชื้อแบคทีเรียจำนวนทั้งสิ้น 77 เสตรน ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียที่ไม่ทำให้เกิดโรค (non-pathogenic organisms) และพบว่ายาปฏิชีวนะที่เชื้อแบคทีเรียไวต่อการทดสอบดี ได้แก่ Oxytetracycline, Gentamicin, Neomycin, ส่วนยาปฏิชีวนะที่เชื้อไวต่อการทดสอบไม่ดี ได้แก่ Tetracycline, Penicillin, Colistin sulfate และ Streptomycin การวิจัยครั้งนี้แสดงว่าวิธีการรักษาโคนมที่มีปัญหาผสมซ้ำโดยวิธีการชะล้างมดลูก ด้วยน้ำเกลือผสมยาปฏิชีวนะ สามารถแก้ไขให้โคนั้นสามารถติดตั้งท้องได้ดีภายลังที่ได้รับการผสมเทียม และเหมาะสมในการปฏิบัติภาคสนาม

บรรณานุกรม :
ปราจีน วีรกุล , สันติ ประสิทธิ์ผล , จุฬา สิงห์ลอ , จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร . (2540). การแก้ไขปัญหาการผสมซ้ำในโคนมโดยวิธีชะล้างมดลูกด้วยน้ำเกลือผสมยาปฏิชีวนะ : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปราจีน วีรกุล , สันติ ประสิทธิ์ผล , จุฬา สิงห์ลอ , จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร . 2540. "การแก้ไขปัญหาการผสมซ้ำในโคนมโดยวิธีชะล้างมดลูกด้วยน้ำเกลือผสมยาปฏิชีวนะ : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปราจีน วีรกุล , สันติ ประสิทธิ์ผล , จุฬา สิงห์ลอ , จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร . "การแก้ไขปัญหาการผสมซ้ำในโคนมโดยวิธีชะล้างมดลูกด้วยน้ำเกลือผสมยาปฏิชีวนะ : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ปราจีน วีรกุล , สันติ ประสิทธิ์ผล , จุฬา สิงห์ลอ , จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร . การแก้ไขปัญหาการผสมซ้ำในโคนมโดยวิธีชะล้างมดลูกด้วยน้ำเกลือผสมยาปฏิชีวนะ : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.