ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบกฎหมายควบคุมดูแลสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีในสหภาพยุโรปและประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบกฎหมายควบคุมดูแลสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีในสหภาพยุโรปและประเทศไทย
นักวิจัย : สุรีย์ฉาย พลวัน
คำค้น : REACH , กฎหมาย , ผลิตภัณฑ์เคมี , วัตถุอันตราย , สารเคมี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4830028 , http://research.trf.or.th/node/2462
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเจตนารมณ์ รวมทั้งสาระสำคัญของร่างกฎหมายควบคุมดูแลสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีของสหภาพยุโรป (REACH) กับกฎหมายควบคุมดูแลสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีของไทย และวิเคราะห์คาดการณ์ถึงผลกระทบเชิงกฎหมายหากมีการประกาศใช้ร่างกฎหมาย REACH และความจำเป็นในการปรับกระบวนการควบคุมดูแลสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีของในประเทศไทย เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายควบคุมดูแลสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีในภาพรวมและแนวทางในการพัฒนา แก้ไข หรือปรับปรุงกฎหมายควบคุมดูแลสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีของไทย โดยศึกษาจากร่างกฎหมาย REACH และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการจัดการสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีของประเทศไทย ยังคงมีปัญหาหลายประการทั้งในด้านบทบัญญัติของกฎหมายและในทางด้านปฏิบัติ เช่น ปัญหาการแบ่งแยกหน่วยงานรับผิดชอบ และปัญหาข้อมูลวัตถุอันตราย เป็นต้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแนวทางการจัดการสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีของสหภาพยุโรปกับประเทศไทย พบว่ามีความแตกต่างกันในสาระสำคัญหลายประการ โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียน และการอนุญาต ซึ่งแม้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกฎหมายของไทยโดยตรง แต่ก็ส่งผลกระทบต่อกฎหมายโดยทางอ้อม ซึ่งภาครัฐและผู้ประกอบการของไทยต้องปรับตัวให้เท่าทัน ผู้วิจัยจึงเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้การควบคุมดูแลสารเคมี ผลิตภัณฑ์เคมี และวัตถุอันตราย ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยสาธารณะของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น This research studies and compares the principles, the purposes, and the main points of the first draft of law for the control of substances in products in the European Union and the same kind of law in Thailand. It also predicts the possible effect on Thailand once such law of the EU comes into effect and touches on the necessity of adjusting the process of substances and substances in products control law of Thailand with a view to propose a policy of substances and substances in products control in Thailand; all this is to be done through studying the REACH regulations and other related Thai laws. From such study, it was found that there are still many problems both in the provision and the implementation of this law e.g. problems of breaking the divisions into smaller units with their own responsibilities and problems concerning data on dangerous substances. Besides, comparison of the management of substances and substances in products control in the EU and the management of the same control in Thailand reveals several important differences, especially in registration and authorization process, which, although they do not directly affect the Thai law, yet do so indirectly, and both the Thai private sector and Thai entrepreneurs should make an effort to keep up with them. Thus, the researcher of this study proposes an amendment to the Dangerous Substances Act of B.E. 2535 with a view toward conforming to the changing conditions all over the world and making the control of these dangerous chemicals as well as the maintenance of Thailand’s public safety more effective.

บรรณานุกรม :
สุรีย์ฉาย พลวัน . (2551). การเปรียบเทียบกฎหมายควบคุมดูแลสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีในสหภาพยุโรปและประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุรีย์ฉาย พลวัน . 2551. "การเปรียบเทียบกฎหมายควบคุมดูแลสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีในสหภาพยุโรปและประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุรีย์ฉาย พลวัน . "การเปรียบเทียบกฎหมายควบคุมดูแลสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีในสหภาพยุโรปและประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
สุรีย์ฉาย พลวัน . การเปรียบเทียบกฎหมายควบคุมดูแลสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีในสหภาพยุโรปและประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.