ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จัดทำแผนที่แสดงโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มโดยพิจารณาจากปัจจัยที่ไม่คงที่ พื้นที่เขาคิฌชกูฏ จ.จันทบุรี กมลา-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ลุ่มน้ำก้อ จ.เพชรบูรณ์ และลุ่มน้ำสรอย-น้ำพุง จ.แพร่

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จัดทำแผนที่แสดงโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มโดยพิจารณาจากปัจจัยที่ไม่คงที่ พื้นที่เขาคิฌชกูฏ จ.จันทบุรี กมลา-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ลุ่มน้ำก้อ จ.เพชรบูรณ์ และลุ่มน้ำสรอย-น้ำพุง จ.แพร่
นักวิจัย : วรากร ไม้เรียง
คำค้น : Landslide , ดินถล่ม , พิบัติภัย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDA4730001 , http://research.trf.or.th/node/2459
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แผ่นดินถล่มเป็นพิบัติภัยทางธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สินในหลายประเทศทั่วโลก ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินถล่มเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมทำให้มีฝนตกชุกเป็นประจำทุกปี ประกอบกับมีพื้นที่บางส่วนเป็นลาดเขาที่สูงชัน ปัญหาแผ่นดินถล่มนับวันยิ่งมีผลกระทบรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีความต้องการใช้ที่ดินมากขึ้น เป็นเหตุให้มีการบุกรุกเข้าไปอยู่ในพื้นที่ภูเขา รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ทำให้มีแนวโน้มที่จะเกิดแผ่นดินถล่มในพื้นที่ดังกล่าวสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินถล่ม ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และประเมินโอกาสเกิดแผ่นดินถล่ม ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง วิธีการประเมินโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี สำหรับงานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการประเมินโดยการวิเคราะห์ทางธรณีวิศวกรรม ซึ่งเป็นการศึกษาพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินถล่มทางปฐพีกลศาสตร์ โดยทำการวิเคราะห์เสถียรภาพและโอกาสเกิดการพิบัติของลาดเอียงอันเนื่องมาจากฝนตก ด้วยวิธีขีดจำกัดสมดุล (Limit Equilibrium) และพิจารณาให้การพิบัติของลาดเอียงเป็นแบบลาดอนันต์ เสถียรภาพของลาดเอียงขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพพื้นที่ซึ่งจำแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ปัจจัยคงที่ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสถียรภาพของลาดเอียงเป็นปัจจัยที่ไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเมื่อมีปัจจัยภายนอกมากระตุ้นจนมีผลกระทบต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม และปัจจัยที่ไม่คงที่เป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีปัจจัยภายนอกมากระตุ้น สำหรับปัจจัยกระตุ้นที่นำมาพิจารณาได้แก่การเกิดฝนตก จากการวิเคราะห์จะได้ค่าโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้น เรียกว่าโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มแบบผันแปร ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 2 ทาง ได้แก่การประเมินและจัดทำแผนที่แสดงโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มรายปี ซึ่งจะนำรอบปีการเกิดซ้ำของฝนมาพิจารณาร่วมด้วย และการพยากรณ์โอกาสเกิดแผ่นดินถล่มโดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนจากพายุลูกใดๆ กับโอกาสเกิดแผ่นดินถล่ม และจัดทำแผนที่แสดงโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มแบบผันแปรในระบบ GIS ที่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนได้ อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์พบว่า ยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมอีกหลายส่วนได้แก่ ข้อมูลปริมาณน้ำฝนควรตรวจวัดและเก็บข้อมูลเป็นรายชั่วโมง ซึ่งจะทำให้ได้ความเข้มน้ำฝนมีความถูกต้องมากกว่าฝนราย 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมีผลอย่างมากในดินที่มีความซึมน้ำสูง นอกจากนี้การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดเอียง ในบริเวณที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ เช่นการตัดถนน หรือการก่อสร้าง ซึ่งมีรูปแบบการพิบัติที่ต่างไปจากลาดเอียงธรรมชาติ จำต้องมีการพัฒนาการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นจริง และสามารถเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์เดิมเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงเสถียรภาพของลาดเอียงเนื่องจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้

บรรณานุกรม :
วรากร ไม้เรียง . (2551). จัดทำแผนที่แสดงโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มโดยพิจารณาจากปัจจัยที่ไม่คงที่ พื้นที่เขาคิฌชกูฏ จ.จันทบุรี กมลา-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ลุ่มน้ำก้อ จ.เพชรบูรณ์ และลุ่มน้ำสรอย-น้ำพุง จ.แพร่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรากร ไม้เรียง . 2551. "จัดทำแผนที่แสดงโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มโดยพิจารณาจากปัจจัยที่ไม่คงที่ พื้นที่เขาคิฌชกูฏ จ.จันทบุรี กมลา-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ลุ่มน้ำก้อ จ.เพชรบูรณ์ และลุ่มน้ำสรอย-น้ำพุง จ.แพร่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรากร ไม้เรียง . "จัดทำแผนที่แสดงโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มโดยพิจารณาจากปัจจัยที่ไม่คงที่ พื้นที่เขาคิฌชกูฏ จ.จันทบุรี กมลา-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ลุ่มน้ำก้อ จ.เพชรบูรณ์ และลุ่มน้ำสรอย-น้ำพุง จ.แพร่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
วรากร ไม้เรียง . จัดทำแผนที่แสดงโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มโดยพิจารณาจากปัจจัยที่ไม่คงที่ พื้นที่เขาคิฌชกูฏ จ.จันทบุรี กมลา-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ลุ่มน้ำก้อ จ.เพชรบูรณ์ และลุ่มน้ำสรอย-น้ำพุง จ.แพร่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.