ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติเชิงแสงของจุดควอนตัมที่เรียงเป็นแนวเส้นตรง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมบัติเชิงแสงของจุดควอนตัมที่เรียงเป็นแนวเส้นตรง
นักวิจัย : ชนินทร์ วิศวินธานนท์
คำค้น : การคู่ควบ , การปลูกผลึกด้วยลำโมเลกุล , การเปล่งแสง , จุดควอนตัม , ระดับขั้นโพลาไรเซชันเชิงเส้น
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4880160 , http://research.trf.or.th/node/2448
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาสมบัติเชิงแสงของโครงสร้างจุดควอนตัมที่เรียงกันเป็นเส้นตรงในแนวข้าง 3 แบบ ได้แก่ จุดควอนตัมคู่ จุดควอนตัมที่เรียงกันเป็นเส้นตรง และจุดควอนตัมที่เรียงกันเป็นเส้นตารางไขว้ โดยเน้นศึกษาสมบัติด้านโพลาไรเซซันเชิงแสงของโครงสร้างดังกล่าวเป็นสำคัญ โดยวิเคราะห์สมบัติดังกล่าวทั้งจากการคำนวณทางทฤษฎี และจากการวัดสเปกตรัมการเปล่งแสงของชิ้นงานตัวอย่าง ผลการคำนวณพบว่าหากจุดควอนตัมอยู่ใกล้กันมากขึ้น จุดควอนตัมมีขนาดเล็กลง และ/หรือจุดควอนตัมเรียงกันเป็นจำนวนมากขึ้น จะส่งผลให้ระดับขั้นโพลาไรเซชันเชิงเส้น (degree of linear polarization) ยิ่งมีค่าเพิ่มขึ้น แต่ในกรณีที่เป็นจุดควอนตัมโดด ระดับขั้นโพลาไรเซชันจะขึ้นอยู่กับสัณฐานของจุดควอนตัม เช่น ถ้าจุดควอนตัมมีสัณฐานเป็นทรงรีในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แสงที่เปร่งออกมาจากจุดควอนตัมนั้น ๆ ก็อาจมีค่าระดับขั้นโพลาไรเซชันที่ไม่เป็นศูนย์ได้ ผลการทดลองพบว่า ระดับขั้นโพลาไรเซชันของจุดควอนตัมคู่และจุดควอนตัมที่เรียงกันเป็นเส้นตรงมีค่าเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ พฤติกรรมเช่นนี้อธิบายได้ว่าเป็นผลเนื่องจากการคู่ควบกัน (coupling) ของจุดควอนตัม แต่ค่าระดับขั้นโพลาไรเซชันที่วัดได้จากจุดควอนตัมที่เรียงกันเป็นเส้นตารางไขว้ไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ ซึ่งเมื่อศึกษาภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดแรงอะตอม (atomic-force microscope) พบว่าจุดควอนตัมในชิ้นงานตัวอย่างชนิดนี้เรียงกันเป็นแถวยาว แต่จุดควอนตัมไม่อยู่ใกล้กันเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการคู่ควบกัน แสดงว่าค่าระดับขั้นโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากสัณฐานที่ไม่เป็นเอกรูป (non-uniform) ของจุดควอนตัมแต่ละจุด การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลที่รวบรวมได้เหล่านี้ทำให้เราเข้าใจฟิสิกส์ของสมบัติโพลาไรเซชันเชิงแสงของโครงสร้างระดับนาโนเมตรเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่การประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางแสงที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับโลกในยุคนาโนเทคโนโลยีต่อไป

บรรณานุกรม :
ชนินทร์ วิศวินธานนท์ . (2553). สมบัติเชิงแสงของจุดควอนตัมที่เรียงเป็นแนวเส้นตรง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชนินทร์ วิศวินธานนท์ . 2553. "สมบัติเชิงแสงของจุดควอนตัมที่เรียงเป็นแนวเส้นตรง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชนินทร์ วิศวินธานนท์ . "สมบัติเชิงแสงของจุดควอนตัมที่เรียงเป็นแนวเส้นตรง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
ชนินทร์ วิศวินธานนท์ . สมบัติเชิงแสงของจุดควอนตัมที่เรียงเป็นแนวเส้นตรง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.