ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนกและเกาะไผ่จังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ : รายงานวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนกและเกาะไผ่จังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ : รายงานวิจัย
นักวิจัย : อานุภาพ พานิชผล , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ , ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
คำค้น : แนวปะการัง -- ไทย -- ชลบุรี , การถ่ายภาพใต้น้ำ , เกาะค้างคาว (ชลบุรี) , เกาะนก (ชลบุรี) , เกาะไผ่ (ชลบุรี)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8699
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนก และเกาะไผ่ จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ ได้ดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม 2546 บริเวณเกาะค้างคาว (สถานี KK-A และ KK-C) เกาะนก (สถานี NOK-E และ NOK-W) และเกาะไผ่ (สถานี PHA-E และ PHA-W) ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของปะการังแยกตามรูปแบบปะการังมีชีวิตและปะการังตาย พบว่า เกาะค้างคาว สถานี KK-A มีปะการังมีชีวิตร้อยละ 70.58+-22.46 และปะการังตายร้อยละ 2.05+-2.09 ส่วนสถานี KK-C มีปะการังมีชีวิตร้อยละ 68.53+-19.02 และปะการังตายร้อยละ 3.70+-2.87 โดยในทุกสถานีมีสัดส่วนของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตายสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปะการังยังคงมีความสมบูรณ์อยู่มาก เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปะการังในเกาะค้างคาวที่สถานี KK-A และ KK-C ในปี 39 และปี 46 พบว่า สถานี KK-A มีปะการังมีชีวิตเพิ่มขึ้นในปี 46 ส่วนสถานี KK-C เพิ่มขึ้นเล็กน้อย การศึกษาองค์ประกอบของปะการังแยกตามรูปแบบปะการัง พบว่าปะการังแบบก้อนจะมีเปอร์เซ็นต์การครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 87.55+-3.83 ที่เกาะนกสถานี NOK-E รองลงมาคือ เกาะไผ่ สถานี PHA-E คิดเป็นร้อยละ 84.22+-14.25 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลกับปี 2539 พบว่า เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมของปะการังแบบก้อนมีค่าน้อยลงทั้งสถานี KK-A และ KK-C องค์ประกอบปะการังแยกตามสกุล พบปะการังจำนวน 12 ชนิด โดยมีปะการัง Porites lutea เป็นกลุ่มเด่นในทุกสถานี สูงสุดในเกาะนก NOK-E คิดเป็นร้อยละ 87.55+-3.83 และต่ำสุดในเกาะนก NOK-W คิดเป็นร้อยละ 49.13+-12.58 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ำในทุกสถานี พบว่ามีค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ และค่าความเป็นกรดด่าง ความโปร่งใส มีค่าใกล้เคียงกันทุกสถานี และช่วงเวลาที่ทำการศึกษา

บรรณานุกรม :
อานุภาพ พานิชผล , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ , ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง . (2551). การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนกและเกาะไผ่จังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ : รายงานวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อานุภาพ พานิชผล , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ , ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง . 2551. "การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนกและเกาะไผ่จังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ : รายงานวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อานุภาพ พานิชผล , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ , ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง . "การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนกและเกาะไผ่จังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ : รายงานวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
อานุภาพ พานิชผล , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ , ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง . การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนกและเกาะไผ่จังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ : รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.