ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : บทสรุปจากงานวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : บทสรุปจากงานวิจัย
นักวิจัย : วิพรรณ ประจวบเหมาะ , พัชราวลัย วงศ์บุญสิน , นพวรรณ จงวัฒนา , สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ , มยุรี นกยูงทอง
คำค้น : การย้ายถิ่นของแรงงาน , แรงงานข้ามชาติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : วารสารประชากรศาสตร์. 17,1(มี.ค. 2544),53-59 , 0857-2143 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8629
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิพรรณ ประจวบเหมาะ , พัชราวลัย วงศ์บุญสิน , นพวรรณ จงวัฒนา , สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ , มยุรี นกยูงทอง . (2544). ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : บทสรุปจากงานวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิพรรณ ประจวบเหมาะ , พัชราวลัย วงศ์บุญสิน , นพวรรณ จงวัฒนา , สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ , มยุรี นกยูงทอง . 2544. "ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : บทสรุปจากงานวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิพรรณ ประจวบเหมาะ , พัชราวลัย วงศ์บุญสิน , นพวรรณ จงวัฒนา , สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ , มยุรี นกยูงทอง . "ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : บทสรุปจากงานวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
วิพรรณ ประจวบเหมาะ , พัชราวลัย วงศ์บุญสิน , นพวรรณ จงวัฒนา , สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ , มยุรี นกยูงทอง . ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : บทสรุปจากงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.