ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรการเงินชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรการเงินชุมชน
นักวิจัย : ภีม ภคเมธาวี
คำค้น : นครศรีธรรมราช
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG44S0012 , http://research.trf.or.th/node/2428
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลความรู้เรื่องกองทุนที่รัฐดำเนินการในชุมชนและภาพรวม องค์กรการเงินชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งศึกษาองค์กรการเงินชุมชนที่มีคุณภาพจำนวน 20 กรณีใน ภาคใต้ เพื่อนำมาเป็นบทเรียนในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาทของรัฐบาล ผลการศึกษาพบว่า 1)กองทุนที่รัฐดำเนินการมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพและเป็นสวัสดิการสังคม การดำเนินงานอาศัย ระบบราชการจากกรมกองผ่านจังหวัด แยกย่อยไปตามหน่วยงานระดับอำเภอ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหา เรื่องโครงสร้างของระบบราชการอีกทั้งไม่มีการสรุปบทเรียนรวมทั้งเงื่อนไขเรื่องเวลา ทำให้การดำเนินงานกองทุน มีกลุ่มเป้าหมายซ้ำซ้อนกันมาก 2) รูปแบบองค์กรการเงินชุมชนมี 5 รูปแบบหลัก คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ธนาคารหมู่บ้าน กลุ่มหรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต และกลุ่ม ออมทรัพย์ชุมชนแออัด โดยหลายกลุ่มเป็นสมาชิกหลายเครือข่ายหรือได้รับการสำรวจซ้ำซ้อนกัน บทเรียนจาก การสนับสนุนของกองทุนเพื่อสังคมพบว่า การบริหารเครือข่ายระดับภาคและระดับจังหวัดเป็นเรื่องยุ่งยากมาก ขณะที่ระดับกลุ่มส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องขาดคนทำงานและความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำบัญชี 3) องค์กรการ เงินชุมชน 20 กรณีในภาคใต้ เป็นตัวอย่างการศึกษาให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนที่ประยุกต์ระบบจัดการเงินตรา ของสถาบันการเงินกลายเป็นสถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการและการเรียนรู้พัฒนาท้องถิ่นของชุมชน 4) แนวคิดใน การดำเนินนโยบายกองทุนหมู่บ้านของรัฐบาลมีที่มาจากการหลอมรวมประสบการณ์ขององค์กรการเงิน ชุมชนที่ มีคุณภาพเข้ากับระบบจัดการกองทุนของรัฐที่ผ่านมาและทิศทางการกระจายอำนาจให้กับชุมชน กำหนดกรอบ ในการดำเนินงานไว้กว้าง ๆ ในรายละเอียดให้ชุมชนจัดการกันเอง ให้ภาคราชการเป็นฝ่ายสนับสนุน หมู่บ้าน/ชุม ชนเมืองใดมีศักยภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะได้รับเงินกองทุนจำนวน 1 ล้านบาท โดยสรุป นโยบายและแนว ปฏิบัติของกองทุนหมู่บ้านนับเป็นรูปธรรมของการพัฒนาประเทศที่นำภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาบูรณาการให้สอด รับกับการกระจายอำนาจให้ชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของรัฐ โดยการปฏิรูประบบบริหารราชการ แผ่นดิน ให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาด้วยตนเอง ซึ่งการศึกษาศักยภาพ องค์กรการเงินชุมชน 20 กรณีในภาคใต้ สถานภาพขององค์กรการเงินชุมชน และกองทุนที่รัฐดำเนินการในจังหวัดนครศรีธรรมราช มี กรอบ/แนวทางในการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรการเงินชุมชน 3 ประเด็น สำคัญ คือ 1) กระบวนการและระบบจัดการที่มีคุณภาพขององค์กรการเงินชุมชน 2) ศักยภาพของชุมชนใน การดูแลตนเอง และ 3) การบูรณาการสรรพกำลังของสังคมในเชิงโครงสร้างและกระบวนการจัดการเพื่อเสริม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน This study aimed to collect information on government funds provided for assisting the community development. The overview of community fund organizations in Nakhonsrithammarat province, and twenty studies upon the community-fund organizations in southern Thailand. The lessons from there management will be used for better managing the “ One Million Bath Community – fund “ management of the communities. The study would a concrete framework for both further community – fund study and community – fund management. The study founded that : 1) During 1977 – 2001, the government provided the budget of 2,386 million Bath for 56 funds for communities in Nakhonsrithammarat province. Most of there funds aimed to support income generating and community welfare covering different kinds of target groups in the communities in Bangkok to its provincial offices, district offices and the communities. New kinds of government projects and organizations relate to community – fund have been set up in the pass several years for better fund management. There projects include the Social Investment Fund ( SIF ) and Farmer Development and Revival Fund. The funds were managed within the bureaucratic process without common review among related developments, that made the target groups there funds overlapped. 2) There are five kinds of community – fund in Nakhonsrithammarat, namely, Saving Group for Farm Production, overlapped. Community Bank, Credit Union Cooperative, Sincere saving group for total development, and urban saving group. There groups have linked up to be 8 networks with 931 member organizations. Some member organizations overlapped. Most networks, were encouraged to set up by outside support, have few common activities. Some have continuous activities under the condition of grant supported by the outside organizations. The member organizations have little awareness of working together as a network. Experience from SIF revealed that regional and provincial community network management was rather difficult since most groups at community level lack of expertise in accounting and good leaders as well. 3) The 20 case studies suggest that the communities have much potentiality to apply conventional financial institute with the local context and wisdom and use as the tool for community welfare and learning process for development. In general, there community – funds are memberise organizations. The members deposit once a month. Some members borrow from the and pay interest which become the main profit of the group. The profit will allocated for divided, social welfare, group and community development. For Muslim communities which have prohibition of interest involvement, the groups will buy the consumer goods for the members profit. The profit will be distributed similarly to the group in Bhuddist communities. The regulation groups run within the specific social and cultural context of each communities. The regulation was always reviewed through member participating process. Which assure that the groups can run the organization. 4) “ One Million Bath Community – fund “ was initiated base government fund management , community lessons and decentralization policy. The government aims to set up community – fund in all 80,000 urban communities throughout the country. Only few general frameworks of management of this fund determined by the government, somewhat let the communities specify the detail in management according to their own social and economic context. The study found that this fund is the specimen of integration between local wisdom and decentralization policy. It can be one piece of the government reform movement by encouraging the community development. These studies of government – fund and community – fund management suggest further community study to strengthen community – fund organizations including the new “ One Million Bath Community Fund “ - The model for community fund management and process - The potential of the community self – management - The mobilization integration of multi – lateral parties, both on structural and process adjustment, on community strenghtening.

บรรณานุกรม :
ภีม ภคเมธาวี . (2545). การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรการเงินชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ภีม ภคเมธาวี . 2545. "การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรการเงินชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ภีม ภคเมธาวี . "การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรการเงินชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
ภีม ภคเมธาวี . การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรการเงินชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.