ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้ำคลองยัน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้ำคลองยัน
นักวิจัย : ประวีณ จุลภักดี
คำค้น : ระนอง , สุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG44S0006 , http://research.trf.or.th/node/2427
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากความขัดแย้งระหว่างกฎหมายและนโยบายรัฐเกี่ยวกับป่าและทรัพยากรชีวภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมซึ่งยังมุ่งให้อำนาจเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และไม่รับรองหรือคุ้มครองการจัดการป่าและทรัพยากรชีวภาพโดยจารีตประเพณีและกฎเกณฑ์ของชุมชนความสัมพันธ์ของป่ากับชุมชนในรูปแบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงถูกขวางกั้นด้วยกำแพงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพทรัพยากรและเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น ทำให้ชุมชนท้องถิ่นจึงต้องดิ้นรนเพื่อสิทธิรองรับในการจัดการทรัพยากร ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาใช้ การท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองยันกำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่องสัตว์ป่า ชมนก น้ำตก และล่องแพรผจญภัยในสายน้ำคลองยันและชมธรรมชาติสองข้างทาง ส่งผลให้การท่องเที่ยวทำรายได้ให้กับจังหวัดและชุมชนท้องถิ่นเป็นที่น่าพอใจยิ่ง จำนวนคณะนักท่องเที่ยวที่เข้าไป สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของคนเมืองที่เข้าไปท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวความสุข พักผ่อนหาความเพลิดเพลินจากธรรมชาติที่เหลืออยู่ แล้วยังสะท้อนสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ผลกระทบและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองยัน ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่การท่องเที่ยวที่ชุมชนและผ฿ประกอบการและนักท่องเที่ยว ไม่มีประสบการณ์หรือจัดการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ที่เหมาะสม ซึ่งทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้อยคุณค่าลงไป ดังนั้นการหาแนวทางในการจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ในพื้นที่ธรรมชาติที่สมบูรณ์ เพื่อคงสภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชนและผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์และรับผิดชอบต่อสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องศึกษาแนวทางให้ชุมชนและผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ได้รู้ถึงศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นการเตรียมชุมชนและผู้ประกอบการในการยอมรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจกับการท่องเที่ยว จึงเป็นเหตุให้ชุมชนและคณะผู้วิจัย จัดทำโครงการศึกษาวิจัย “ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้ำคลองยัน “ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาสถานที่และภิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่ละแห่งในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองยัน 2. เพื่อศึกษาสถานภาพ ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขการจัดการการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ลุ่มน้ำคลองยัน 3. เพื่อกำหนดแนวทาง / มาตราการในการจัดการการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ที่เหมาะสมต่อพื้นที่ลุ่มน้ำคลองยัน 4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในเรื่องการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ 5. เพื่อกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองยันที่เหมาะสมในการบริหารจัดการโดยองค์กรชุมชน 6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน ผลของการวิจัย 1. ให้ทราบถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในลุ่มน้ำคลองยัน รวมทั้งสภาพปัญหา สาเหตุ และ แนวทางในการแก้ไขของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เหมาะสมกับชุมชนและสภาพพื้นที่ 2. ได้มาตราการ และรูปแบบการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำคลองยัน 3. เกิดภาคีความร่วมมือระหว่างชุมขน ภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองยัน 4. ชุมชนได้เรียนรู้ วิธีการในการหาทางออกให้กับชุมชนร่วมกัน โดยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาชุมชนในอนาคต จากผลของการวิจัยในครั้งนี้ ปรากฏว่าการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนได้ส่งผลให้ 1. การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชน 2. การสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. การเกิดการเรียนรู้ ของคนในชุมชน ในกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อนำไปปรับใช้ในโอกาสอื่นๆ ต่อไป บทสรุปจากงานวิจัยในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชน ภายใต้แนวคิดสู่การจัดการที่ยั่งยืน เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ช่วยกันดูแลรักษา ในรูปของการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลาย เพื่อสุดท้ายชุมชนสามารถที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลและพึ่งพาต่อไป

บรรณานุกรม :
ประวีณ จุลภักดี . (2546). การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้ำคลองยัน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประวีณ จุลภักดี . 2546. "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้ำคลองยัน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประวีณ จุลภักดี . "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้ำคลองยัน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
ประวีณ จุลภักดี . การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้ำคลองยัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.