ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และการแสวงหาการสัมผัสของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี : การศึกษาตามแนวรูปแบบบูรณาการของการเปลี่ยนพฤติกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และการแสวงหาการสัมผัสของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี : การศึกษาตามแนวรูปแบบบูรณาการของการเปลี่ยนพฤติกรรม
นักวิจัย : จุฬาลักษณ์ เชาว์สุวรรณกิจ
คำค้น : การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ , การแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธีระพร อุวรรณโณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8531
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และการแสวงหาการสัมผัสของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามแนวรูปแบบบูรณาการของการเปลี่ยนพฤติกรรม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 164 คน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวน 146 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจำนวน 136 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จำนวน 149 คน ที่มีอายุระหว่าง 17-24 ปี ผลการวิจัยพบว่า 1. เจตคติต่อพฤติกรรม มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับผลรวมของผลคูณของความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทำ และการประเมินผลของการกระทำ (r = .54, p < .001) 2. บรรทัดฐาน มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับผลรวมของผลคูณของความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง และแรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (r = .48, p < .001) 3. การรับรู้ความสามารถของตน มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุม (r = .78, p < .001) 4. เจตคติต่อพฤติกรรม บรรทัดฐาน และการรับรู้ความสามารถของตน ล้วนมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับเจตนาเชิงพฤติกรรม (r = .47. .32, และ .68 ตามลำดับ, p < .001) 5. เจตคติต่อพฤติกรรม บรรทัดฐาน การรับรู้ความสามารถของตน การแสวงหาการสัมผัส และจำนวนครั้งในการดื่มแอลกอฮอล์ในอดีต สามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตนาเชิงพฤติกรรมในการดื่มแอลกอฮอล์ได้ร้อยละ 51 (p < .001) โดยเจตคติต่อพฤติกรรมมีน้ำหนักในการทำนายเจตนาเชิงพฤติกรรมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ .01 ([beta] = .10) ส่วนการรับรู้ความสามารถของตนและจำนวนครั้งของการดื่มแอลกอฮอล์ในอดีต มีน้ำหนักในการทำนายเจตนาเชิงพฤติกรรมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ([beta] = .54 และ .17 ตามลำดับ)6. เจตนาเชิงพฤติกรรม การควบคุมทางสภาพแวดล้อม และทักษะความสามารถ สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตนักศึกษาได้ร้อยละ 21 (p < .001) โดยเจตนาเชิงพฤติกรรม และทักษะและความสามารถ มีน้ำหนักในการทำนายพฤติกรรมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ([beta] = .23 และ .29 ตามลำดับ)

บรรณานุกรม :
จุฬาลักษณ์ เชาว์สุวรรณกิจ . (2549). พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และการแสวงหาการสัมผัสของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี : การศึกษาตามแนวรูปแบบบูรณาการของการเปลี่ยนพฤติกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฬาลักษณ์ เชาว์สุวรรณกิจ . 2549. "พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และการแสวงหาการสัมผัสของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี : การศึกษาตามแนวรูปแบบบูรณาการของการเปลี่ยนพฤติกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฬาลักษณ์ เชาว์สุวรรณกิจ . "พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และการแสวงหาการสัมผัสของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี : การศึกษาตามแนวรูปแบบบูรณาการของการเปลี่ยนพฤติกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
จุฬาลักษณ์ เชาว์สุวรรณกิจ . พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และการแสวงหาการสัมผัสของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี : การศึกษาตามแนวรูปแบบบูรณาการของการเปลี่ยนพฤติกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.