ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการแก้ไขปัญหาขยะอย่างมีส่วนร่วมโดยวิธีการเพิ่มมูลค่า ชุมชนตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการแก้ไขปัญหาขยะอย่างมีส่วนร่วมโดยวิธีการเพิ่มมูลค่า ชุมชนตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
นักวิจัย : ภุชงค์ มหาวงศนันท์
คำค้น : พะเยา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG44N0063 , http://research.trf.or.th/node/2423
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ด้วยพื้นที่ตำบลแม่ลาวเป็นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขามีแม่น้ำลาวไหลผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่รับกระแสบริโภคนิยม ผลที่ตามมาทำให้เกิดปริมาณขยะที่เพิ่มจำนวนขึ้นและพฤติกรรมการกำจัดขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ส่งผลต่อภาวะสุขภาพอนามัยและความขัดแย้งขึ้นในพื้นที่ จึงเกิดประเด็นปัญหาที่จะหารูปแบบการลดปริมาณขยะโดยวิธีการทำให้ขยะมีมูลค่าที่เหมาะสมได้อย่างไร ทั้งนี้จึงได้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีการเพิ่มมูลค่าที่ชุมชนมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม และเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้รูปแบบการเพิ่มมูลค่าขยะ โดยศึกษาในที่ตำบลแม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา ในกลุ่มผู้นำทางการ จำนวน 57 คน และผู้นำธรรมชาติ 57 คน ซึ่งได้ทำ การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม ( Focus group ) เวทีประชาคม และการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ครั้งนี้ได้ออกเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาสภาพบริบททั่วไปชุมชนรับทราบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนวิถีชีวิตเพื่อรับทราบแนวความคิดและศักยภาพของชุมชน ที่จะนำไปสู่การจัดเวทีสนทนากลุ่มแกนนำที่มีศักยภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และการไปศึกษาดูงานการนำขยะมาทำให้เกิดรายได้ก็จะทำให้เกิดแนวทางที่จะดำเนินการเพิ่มมูลค่าขยะ ซึ่งได้จัดทำเวทีประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบที่จะดำเนินการเพิ่มมูลค่าขยะที่เหมาะสมได้รูปแบบของการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ครั้งนี้ได้มีชุมชนต้นแบบที่มีการดำเนินการมาในระดับหนึ่งแล้วนำมา สร้างเครือข่าย ด้วยการจัดเวทีถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ภายใต้การให้การสนับสนุนทั้งจากโรงเรียน สถานีอนามัย เกษตรตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว ทำให้เกิดการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะชุมชนโดยอาศัยโรงเรียนเป็นจุดพักขยะที่ขายได้ จำนวน 6 โรงเรียนและการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ในกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จำนวน 33 คน ในพื้นที่ตำบลแม่ลาว สามารถลดปริมาณขยะ ผลกระทบทางสังคมและสุขอนามัยได้ระดับหนึ่ง ส่งผลให้มีกลุ่มเทศบาลตำบลปง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย และกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป อนึ่ง ในการศึกษาครั้งต่อไปควรที่จะมีการศึกษาเฉพาะพื้นที่ที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการก่อน และค่อยขยายผลและการศึกษาควรเน้นความพร้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

บรรณานุกรม :
ภุชงค์ มหาวงศนันท์ . (2546). กระบวนการแก้ไขปัญหาขยะอย่างมีส่วนร่วมโดยวิธีการเพิ่มมูลค่า ชุมชนตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ภุชงค์ มหาวงศนันท์ . 2546. "กระบวนการแก้ไขปัญหาขยะอย่างมีส่วนร่วมโดยวิธีการเพิ่มมูลค่า ชุมชนตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ภุชงค์ มหาวงศนันท์ . "กระบวนการแก้ไขปัญหาขยะอย่างมีส่วนร่วมโดยวิธีการเพิ่มมูลค่า ชุมชนตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
ภุชงค์ มหาวงศนันท์ . กระบวนการแก้ไขปัญหาขยะอย่างมีส่วนร่วมโดยวิธีการเพิ่มมูลค่า ชุมชนตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.