ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการจัดกลุ่มที่มีขนาดและความสามารถของสมาชิกต่างกันที่มีต่อคุณภาพของงานกลุ่มของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการจัดกลุ่มที่มีขนาดและความสามารถของสมาชิกต่างกันที่มีต่อคุณภาพของงานกลุ่มของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
นักวิจัย : พงษ์ลิขิต เพชรผล
คำค้น : การทำงานกลุ่มในการศึกษา , การเรียนรู้เป็นทีม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741432992 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8454
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวิธีการจัดกลุ่มที่มีขนาดและความสามารถของสมาชิกกลุ่มต่างกัน ที่มีต่อคุณภาพของงานกลุ่มของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่มสำหรับนักเรียน แบบประเมินผลงานกลุ่มวิชาสังคมศึกษาสำหรับครูและผู้วิจัยแบบประเมินผลงานกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับครูและผู้วิจัย แบบประเมินผลงานกลุ่มวิชาสังคมศึกษาสำหรับนักเรียนแบบประเมินผลงานกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรพหุนาม (Multivariate Analysis of Variance) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ทาง (Two-way Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบว่า วิชาสังคมศึกษา ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกลุ่มและความสามารถของสมาชิกกลุ่มของวิชาสังคมศึกษาต่อคุณภาพของงานกลุ่มของนักเรียน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แต่วิชาวิทยาศาสตร์พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกลุ่มและความสามารถของสมาชิกกลุ่มของวิชาวิทยาศาสตร์ต่อคุณภาพของงานกลุ่มของนักเรียนที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ทั้งวิชาสังคมศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกลุ่มและความสามารถของสมาชิกกลุ่มต่อคะแนนกระบวนการทำงานกลุ่มของนักเรียน และคะแนนผลงาน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและวิชาวิทยาศาตร์ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกลุ่มและความสามารถของสมาชิกกลุ่ม ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

บรรณานุกรม :
พงษ์ลิขิต เพชรผล . (2548). ผลของการจัดกลุ่มที่มีขนาดและความสามารถของสมาชิกต่างกันที่มีต่อคุณภาพของงานกลุ่มของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงษ์ลิขิต เพชรผล . 2548. "ผลของการจัดกลุ่มที่มีขนาดและความสามารถของสมาชิกต่างกันที่มีต่อคุณภาพของงานกลุ่มของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงษ์ลิขิต เพชรผล . "ผลของการจัดกลุ่มที่มีขนาดและความสามารถของสมาชิกต่างกันที่มีต่อคุณภาพของงานกลุ่มของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
พงษ์ลิขิต เพชรผล . ผลของการจัดกลุ่มที่มีขนาดและความสามารถของสมาชิกต่างกันที่มีต่อคุณภาพของงานกลุ่มของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.