ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
นักวิจัย : เหรียญ บุญดีสกุลโชค , ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , ภูมิ เหลืองจามีกร , วรโชค ไชยวงศ์ , ศรัณย์ กิจนิธิกุล , พลภัทร์ จินตโกวิท
คำค้น : เวชภัณฑ์ -- การบริหาร -- การประมวลผลข้อมูล , ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- เวชภัณฑ์ , โรงพยาบาล -- การบริหาร -- การประมวลผลข้อมูล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8433
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : โครงการวิจัยเลขที่ 89G-IE-2550
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ล.1 ผลการดำเนินงานโครงการ (รายงานหลัก) -- ล.2 ระบบกำหนดนโยบายการสั่งซื้อเวชภัณฑ์ -- ล.3 ระบบการเติมเต็มเวชภัณฑ์สำหรับการบริหารเวชภัณฑ์ศูนย์กลาง -- ล.4 การออกแบบกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง

ผู้ช่วยวิจัย : ดำรงศักดิ์ ฤดีเจริญสกุล ; กานท์จุฑา จันทร์เอี่ยม ; ดวงเนตร ทองรอด

งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุน ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลสำหรับการประมวลผลจากโรงพยาบาลภายในเครือข่ายหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ การพยากรณ์ความต้องการใช้เวชภัณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาลในแต่ละรอบการสั่งซื้อ การกำหนดค่าทางสถิติต่างๆเพื่อการบริหารคลังเวชภัณฑ์ การเลือกวิธีการเติมเต็มเวชภัณฑ์ การโอนย้ายเวชภัณฑ์ระหว่างโรงพยาบาล การจัดซื้อเวชภัณฑ์ และการสรุปผลออกรายงานสำหรับผู้บริหาร ในการวิจัยพัฒนา กลุ่มผู้วิจัยได้เลือกใช้แนวคิดในการออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Objected Oriented) และใช้เครื่องมือ UML (Unified Modeling Language) เป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบระบบและผู้พัฒนาโปรแกรม ผลลัพธ์ของงานวิจัยฉบับนี้คือ กระบวนงานและโปรแกรมสนับสนุนระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลางของเครือข่ายสถานพยาบาล ซึ่งสามารถพยากรณ์ปริมาณการใช้เวชภัณฑ์ในรอบการสั่งซื้อถัดไป กำหนดปริมาณสั่งซื้อเวชภัณฑ์ จัดหาเวชภัณฑ์ และโอนย้ายเวชภัณฑ์ระหว่างโรงพยาบาลได้ รวมถึงการพิมพ์เอกสารและรายงานสรุปผลสำหรับผู้บริหาร

บรรณานุกรม :
เหรียญ บุญดีสกุลโชค , ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , ภูมิ เหลืองจามีกร , วรโชค ไชยวงศ์ , ศรัณย์ กิจนิธิกุล , พลภัทร์ จินตโกวิท . (2550). โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เหรียญ บุญดีสกุลโชค , ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , ภูมิ เหลืองจามีกร , วรโชค ไชยวงศ์ , ศรัณย์ กิจนิธิกุล , พลภัทร์ จินตโกวิท . 2550. "โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เหรียญ บุญดีสกุลโชค , ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , ภูมิ เหลืองจามีกร , วรโชค ไชยวงศ์ , ศรัณย์ กิจนิธิกุล , พลภัทร์ จินตโกวิท . "โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
เหรียญ บุญดีสกุลโชค , ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , ภูมิ เหลืองจามีกร , วรโชค ไชยวงศ์ , ศรัณย์ กิจนิธิกุล , พลภัทร์ จินตโกวิท . โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.