ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนคาทอลิกบ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2427-2508

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนคาทอลิกบ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2427-2508
นักวิจัย : สาลินี มานะกิจ
คำค้น : คริสต์ศาสนา -- ไทย , การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- บ้านท่าแร่ (สกลนคร) , บ้านท่าแร่ (สกลนคร) -- ประวัติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปิยนาถ บุนนาค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745327824 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8428
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาถึงความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนคาทอลิกบ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนครในช่วง พ.ศ. 2427-2508 และศึกษาถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อชุมชนในช่วงเวลาดังกล่าว และศึกษาถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชุมชนคาทอลิกบ้านท่าแร่มีความเข้มแข็ง และได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งของที่ทำการอัครสังฆมณฑลใน พ.ศ. 2508 ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนคาทอลิกบ้านท่าแร่เกิดจากการรวมตัวของชาวเวียดนามคาทอลิก และพวกทาสที่มิชชันนารีฝรั่งเศสไถ่ตัวมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงชุมชนคือ การอพยพเข้ามาของชาวเวียดนามช่วงแรกของการก่อตั้งชุมชนและช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 และนโยบายชาตินิยมของจอมพล ป.พิบูลสงคราม กล่าวคือ การอพยพเข้ามาของชาวเวียดนามทำให้ชุมชนคาทอลิกบ้านท่าแร่ขยายตัว และมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แต่นโยบายชาตินิยมของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ส่งผลต่อสถานภาพของนักบวชในชุมชนและทำให้ประชาชนบางส่วนเปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธ ส่วนปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชุมชนแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นที่ตั้งของที่ทำการของอัครสังฆมณฑล ก็คือ ความมั่นคงของชุมชนในด้านศาสนา การศึกษา และเศรษฐกิจ

บรรณานุกรม :
สาลินี มานะกิจ . (2548). ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนคาทอลิกบ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2427-2508.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาลินี มานะกิจ . 2548. "ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนคาทอลิกบ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2427-2508".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาลินี มานะกิจ . "ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนคาทอลิกบ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2427-2508."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สาลินี มานะกิจ . ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนคาทอลิกบ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2427-2508. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.