ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลชุมชนในห้องสมุดประชาชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลชุมชนในห้องสมุดประชาชน
นักวิจัย : พรทิพย์ แจ้งสว่าง
คำค้น : แหล่งสารนิเทศท้องถิ่น , ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชน , ห้องสมุดประชาชน -- การบริหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุพรรณี วราทร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745328545 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8423
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลชุมชนในห้องสมุดประชาชนในด้าน การบริหาร สื่อสารนิเทศ วิธีการจัดหา การจัดเก็บ การให้บริการ และกิจกรรมด้านข้อมูลชุมชน ตลอดจน ปัญหาในการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลชุมชนในห้องสมุดประชาชน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ข้อมูล ชุมชนส่วนใหญ่เป็นบรรณารักษ์ มีบุคลากรปฏิบัติงาน 1 คน รับผิดชอบทั้งงานศูนย์ข้อมูล และงานห้องสมุด ประชาชน ศูนย์ข้อมูลชุมชนส่วนใหญ่อยู่ภายในห้องสมุดโดยแยกเป็นสัดส่วน ได้รับงบประมาณร่วมกับ ห้องสมุดประชาชน คือเงินงบประมาณจากรัฐบาล สื่อสารนิเทศที่มีในศูนย์ข้อมูลชุมชนส่วนใหญ่ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทหนังสือ วารสาร และจุลสาร โดยจำนวนมากที่สุด มีเนื้อหาสภาพทั่วไปของท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลชุมชนส่วนใหญ่ได้รับสื่อสารนิเทศจากหลายแห่ง ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัด และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด จัดเก็บสื่อสารนิเทศส่วนใหญ่แบบชั้นเปิด ระบบที่จัดเก็บ คือ ตามเนื้อหาข้อมูลชุมชน โดยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (Public library Services) ในการเข้าถึงสื่อสารนิเทศ ศูนย์ข้อมูลชุมชนทุกแห่งมีบริการให้อ่าน และส่วนใหญ่มีบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า และบริการยืม-คืน ตามลำดับ กิจกรรมที่ศูนย์ข้อมูลชุมชนส่วนใหญ่จัด คือ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับชุมชน ปัญหาที่ศูนย์ ข้อมูลชุมชนประสบที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 2 ลำดับแรกได้แก้ บุคลากรไม่เพียงพอ และไม่มีบุคลากร รับผิดชอบโดยตรง ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
พรทิพย์ แจ้งสว่าง . (2548). การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลชุมชนในห้องสมุดประชาชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรทิพย์ แจ้งสว่าง . 2548. "การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลชุมชนในห้องสมุดประชาชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรทิพย์ แจ้งสว่าง . "การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลชุมชนในห้องสมุดประชาชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
พรทิพย์ แจ้งสว่าง . การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลชุมชนในห้องสมุดประชาชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.