ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วนของวัยรุ่นหญิงตอนปลาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วนของวัยรุ่นหญิงตอนปลาย
นักวิจัย : ปวีณา ยุกตานนท์
คำค้น : จิตวิทยาวัยรุ่น , การลดความอ้วน , วัยรุ่นหญิง -- การใช้ยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8412
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วนของวัยรุ่นหญิง ตอนปลายที่มีอายุระหว่าง 18-21 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง มีจำนวนทั้งสิ้น 416 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วน จำนวน 210 คน และกลุ่มที่ไม่มี พฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วน จำนวน 206 คน กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัด ความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์ (Mezzeo, 1999) แบบวัดอิทธิพลของสื่อ (Young, McFatter & Clopton, 2001) แบบวัดอิทธิพลกลุ่มเพื่อน (Young, McFatter & Clopton, 2001) แบบวัดอิทธิพลครอบครัว (Young, McFatter & Clopton, 2001) และแบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับยาลดความอ้วนซึ่งผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น ข้อมูลที่ได้รับ ถูกนำมาวิเคราะห์โดยใช้หลักสถิติการวิเคราะห์การจำแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) ด้วยวิธีการ คัดเลือกตัวแปรเข้าสมการจำแนกกลุ่ม (Stepwise) โดยใช้ค่าสถิติทดสอบ วิคล์ส แลมดา (Wilks' Lambda) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแปรเข้าวิเคราะห์ ผลการวิจัยแสดงว่า มี 5 ปัจจัย ที่มีอำนาจจำแนกความแตกต่าง ระหว่างกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงตอนปลายที่มีและไม่มีพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วน ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ ความเชื่อในประสิทธิภาพของยาลดความอ้วน ความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์ อิทธิพลของสื่อ ความเชื่อใน ผลกระทบของยาลดความอ้วน และรายได้เฉลี่ยแต่ละเดือนของกลุ่มตัวอย่าง โดยทั้ง 5 ปัจจัย สามารถ จำแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีความ ถูกต้องในการพยากรณ์อำนาจจำแนกรวมสูงร้อยละ 97.40

บรรณานุกรม :
ปวีณา ยุกตานนท์ . (2549). ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วนของวัยรุ่นหญิงตอนปลาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปวีณา ยุกตานนท์ . 2549. "ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วนของวัยรุ่นหญิงตอนปลาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปวีณา ยุกตานนท์ . "ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วนของวัยรุ่นหญิงตอนปลาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ปวีณา ยุกตานนท์ . ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วนของวัยรุ่นหญิงตอนปลาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.