ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรุนแรงแนบเนียนและปัญหาจริยธรรมในเกมปังย่าออนไลน์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรุนแรงแนบเนียนและปัญหาจริยธรรมในเกมปังย่าออนไลน์
นักวิจัย : กฤตยา มุ่งวิชา
คำค้น : เกมอินเตอร์เน็ต , ความรุนแรง , เกมคอมพิวเตอร์ -- แง่จริยธรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิตติ กันภัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8404
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาด้านความรุนแรงแนบเนียนและ เนื้อหาที่ผลิตหลักจริยธรรมในเกมปังย่าออนไลน์ ซึ่งจะศึกษารูปแบบ และเนื้อหา คือ ตัวละคร ฉาก อุปกรณ์พิเศษ สัญลักษณ์พิเศษ กฎกติกามารยาท รวมไปถึงโครงสร้างของเกม แก่นเรื่อง และสิ่งที่ผิดหลักจริยธรรม ว่ามีความรุนแรงแนบเนียนและมีสิ่งที่ผิดหลักจริยธรรมปรากฏอยู่ หรือไม่อย่างไร ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการ วิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Textual Analysis) ผลการวิจัยพบว่ามีเนื้อหาความรุนแรงแนบเนียน และสิ่งที่ผิดหลักจริยธรรมปรากฏอยู่ในเกมปังย่าออนไลน์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ในรูปแบบและ เนื้อหาของเกม คือ ตัวละครและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร ฉาก อุปกรณ์พิเศษ สัญลักษณ์พิเศษ กฎกติกามารยาท ซึ่งลักษณะของความรุนแรงที่พบมีทั้งความรุนแรงแนบเนียน และความรุนแรงโจ่งแจ้ง 2. โครงสร้างของเกม และแก่นเรื่องของเกมซึ่งในโครงสร้างของเกม นั้นจะพบความรุนแรงแนบเนียนที่เรียกว่าความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่เกิดจากการแทรกแซงจากระบบทุนจากโลกภายนอก ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันระหว่างผู้เล่น เพราะเกมนั้นในเรื่อง ธุรกิจและคิดหาผลประโยชน์และชูกำไรอยู่เหนือสิ่งอื่นใด โดยไม่สนใจว่าจะเกิดความ อยุติธรรม ขึ้นภายในสังคมของเกมปังย่าออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการผิดหลักจริยธรรมตามมา 3. พบการกระทำและพฤติกรรมที่ผิดหลักจริยธรรมภายในเกมปังย่า อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก การกระทำที่มีความรุนแรง และความเห็นแก่ตัว ความโลภ และการอยากที่จะเอาชนะของผู้เล่น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบความรุนแรงในหลายๆ ด้าน ที่เป็นความรุนแรงแนบเนียน โดยการแฝง ความหมายที่รุนแรงลงไปในสัญลักษณ์ต่างๆ ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ ของเกมอีกด้วย

บรรณานุกรม :
กฤตยา มุ่งวิชา . (2549). ความรุนแรงแนบเนียนและปัญหาจริยธรรมในเกมปังย่าออนไลน์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤตยา มุ่งวิชา . 2549. "ความรุนแรงแนบเนียนและปัญหาจริยธรรมในเกมปังย่าออนไลน์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤตยา มุ่งวิชา . "ความรุนแรงแนบเนียนและปัญหาจริยธรรมในเกมปังย่าออนไลน์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
กฤตยา มุ่งวิชา . ความรุนแรงแนบเนียนและปัญหาจริยธรรมในเกมปังย่าออนไลน์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.