ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกลั่นแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก เพื่อนำมาทำเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนสำหรับน้ำมันเบนซิน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกลั่นแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก เพื่อนำมาทำเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนสำหรับน้ำมันเบนซิน
นักวิจัย : สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์
คำค้น : ของเสียทางการเกษตร -- การนำกลับมาใช้ใหม่ , แอลกอฮอล์ -- การกลั่น , เบนซิน , การหมัก , ค่าออกเทน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8389
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัย ; เลขที่ 69G-CHEM-2547

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยครั้งที่สองของโครงการการนำผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกลั่นแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักเพื่อนำมาทำเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนสำหรับน้ำมันเบนซิน รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกเกี่ยวข้องกับการเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมเปรียบเทียบกันในการผลิตสารประกอบ เทอร์เชียรี่ เอมิว เอทิล อีเทอร์ (Tertiary Amyl Ethyl Ether, TAEE) โดยตรงจากสารประกอบเทอร์เชียรี่ เอมิว แอลกอฮอล์ (Tertiary amyl alcohol, TAA) ทำปฏิกิริยากับเอทานอล (EtOH) ในสภาวะที่เป็นของเหลว ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้เปรียบเทียบ ได้แก่ แอมเบอร์ลิสท์ 15 (Amberlyst 15) แอมเบอร์ลิสท์ 16 (Amberlyst 16) แอมเบอร์ลิสท์ 36 (Amberlyst 36) แอมเบอร์ลิสท์ 131 (Amberlyst 131) โดแวกซ์ 50WX8 (Dowex) และเบต้าซีโอไลท์ ([beta]-zeolite) ที่มีสัดส่วนของซิลิกาต่ออะลูมินาเท่ากับ 13.5 และ 40 ที่อยู่ในรูปของโปรตอนไอออน โดยทำปฏิกิริยากันในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ความดัน 0.8 เมกะปาสคาล ใช้ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 2 กรัม ต่อสารละลาย 100 มิลลิลิตร ในส่วนที่สองเป็นการจำลองการสังเคราะห์ TAEE ในหอกลั่นแบบมีปฏิกิริยาซึ่งเป็นหอกลั่นที่ได้รวมเอาทั้งส่วนของการเกิดปฏิกิริยาและส่วนของการกลั้นเข้าไว้ด้วยกันโดยใช้โปรแกรมแอสเพนพลัส (Aspen Plus) โดยในส่วนของการจำลองนั้นจะใช้ค่าพารามิเตอร์ทางจลศาสตร์ของปฏิกิริยาอีเทอริฟิเคชัน (Etherification) ระหว่าง TAA และ EtOH จากงานวิจัยของ Aiouache และ Goto [5] โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นแอมเบอร์ลิสท์ 15 การจำลองนี้ทำเพื่อศึกษาถึงผลของค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่มีผลต่อสมรรถนะของหอกลั่นแบบมีปฏิกิริยาโดยพารามิเตอร์ที่ศึกษาได้แก่จำนวนชั้นของหอกลั่น ตำแหน่งของสายป้อน จำนวนชั้นของการเกิดปฏิกิริยา อัตราส่วนการป้อนกลับ ค่าความร้อนที่ป้อนเข้าสู่หอกลั่น เป็นต้น ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการเลือกภาวะการทดลองที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาที่จะดำเนินการต่อไป

บรรณานุกรม :
สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ . (2547). การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกลั่นแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก เพื่อนำมาทำเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนสำหรับน้ำมันเบนซิน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ . 2547. "การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกลั่นแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก เพื่อนำมาทำเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนสำหรับน้ำมันเบนซิน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ . "การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกลั่นแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก เพื่อนำมาทำเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนสำหรับน้ำมันเบนซิน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ . การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกลั่นแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก เพื่อนำมาทำเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนสำหรับน้ำมันเบนซิน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.