ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อการกระจายสินค้าโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อการกระจายสินค้าโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
นักวิจัย : สุทธิพงษ์ มีใย
คำค้น : สินค้า -- การขนส่ง , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ , ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ , ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8384
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)-- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดเส้นทางเดินรถเพื่อการกระจายสินค้า โดยรถจากศูนย์กระจายสินค้าแห่งเดียวไปยังจุดส่งต่างๆ โดยวิธีฮิวริสติกภายใต้ข้อจำกัดด้านความจุ ได้แก่น้ำหนักรถ ปริมาตรที่สามารถบรรทุกได้ และข้อจำกัดของจุดส่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ประหยัดต้นทุนการขนส่ง การพัฒนาระบบประกอบด้วยงาน 3 ส่วนหลักได้แก่ 1) การรวบรวมข้อมูล การกระจายสินค้าจากบริษัทตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษา 2) พัฒนาวิธีการจัดเส้นทางเดินรถด้วยการ ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ 3) พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ให้ผู้ใช้ระบบ มีส่วนร่วมในการจัดเส้นทาง การทดสอบระบบประกอบด้วย 1) การทดสอบโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษา อื่นที่ผ่านมา และ 2) การทดสอบกับข้อมูลจริงที่ได้จากศูนย์กระจายสินค้าบริษัทตัวอย่างที่เป็นกรณี ศึกษา ผลการทดสอบพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นให้ผลการทดสอบดีกว่าการศึกษาอื่นที่ผ่านมาในหลายๆ กรณี โดยเฉพาะกรณีที่มีจำนวนจุดส่งไม่เกิน 30 จุดส่ง หากจำนวนจุดส่งเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้ จะด้อยกว่าการศึกษาอื่น ประมาณร้อยละ 5-10 ในขณะที่ทดสอบกับข้อมูลปฏิบัติงานจริง แบบจำลอง ที่พัฒนาให้ผลการจัดเส้นทางในทุกๆ ปัญหาดีกว่าการจัดเส้นทางด้วยพนักงาน

บรรณานุกรม :
สุทธิพงษ์ มีใย . (2549). การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อการกระจายสินค้าโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิพงษ์ มีใย . 2549. "การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อการกระจายสินค้าโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิพงษ์ มีใย . "การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อการกระจายสินค้าโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สุทธิพงษ์ มีใย . การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อการกระจายสินค้าโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.