ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการสร้างแบบตัดของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการสร้างแบบตัดของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
นักวิจัย : พิชานัน วงศ์พันธุเศรษฐ์
คำค้น : การบริหารองค์ความรู้ , ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) , อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เหรียญ บุญดีสกุลโชค , นันทพร ลีลายนกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745324736 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8358
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการสร้างแบบตัด ของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม โดยเน้นในเรื่องของการจัดการข้อมูลองค์ความรู้ และนำระบบสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งการออกแบบโปรแกรมจะอาศัยโครงสร้างข้อมูลองค์ความรู้เป็นหลัก การทำงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบข้อมูล จะใช้งานผ่านโปรแกรมแอพพลิคชั่น ส่วนผู้ใช้งานจะใช้งานผ่านเว็บ การออกแบบโครงสร้างองค์ความรู้ในระบบผู้เชี่ยวชาญนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1. ส่วนความรู้เบื้องต้นสำหรับพนักงาน เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่ พร้อมทั้งทบทวนความรู้ทางทฤษฎี 2. ส่วนความรู้เคล็ดลับเชิงเทคนิค จะเป็นการรวบรวมความรู้ เคล็ดลับต่างๆ ในการสร้างแบบตัดจากประสงการณ์ของพนักงาน 3. ความรู้เชิงปัญหาและแนวทางแก้ไข ที้งนี้การจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ทั้งหมด เป็นกลุ่มของความรู้ที่มักจะใช้กันในการดำเนินงาน ในกระบวนการสร้างแบบตัดของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม โดยในโปรแกรมนี้จะให้ความสำคัญไปยังระบบความรู้เชิงปัญหาและแนวทางแก้ไข ซึ่งมีการออกแบบโครงสร้างของชุดปัญหาที่นำมาใช้เป็น 2 รูปแบบคือ การซักถามเพื่อทราบถึงอาการปัญหาทั่วไปของรูปแบบปัญหา ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงถึงสาเหตุและแนววิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถนำไปช่วยตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้

บรรณานุกรม :
พิชานัน วงศ์พันธุเศรษฐ์ . (2548). การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการสร้างแบบตัดของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชานัน วงศ์พันธุเศรษฐ์ . 2548. "การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการสร้างแบบตัดของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชานัน วงศ์พันธุเศรษฐ์ . "การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการสร้างแบบตัดของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
พิชานัน วงศ์พันธุเศรษฐ์ . การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการสร้างแบบตัดของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.