ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการให้ยาชาเฉพาะที่ขณะทำการส่องกล้องตรวจหลอดลมโดยวิธีฉีดผ่านกล้องโดยตรงเทียบกับวิธีฉีดแบบละอองฝอยผ่านสเปรย์แคทตีเตอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการให้ยาชาเฉพาะที่ขณะทำการส่องกล้องตรวจหลอดลมโดยวิธีฉีดผ่านกล้องโดยตรงเทียบกับวิธีฉีดแบบละอองฝอยผ่านสเปรย์แคทตีเตอร์
นักวิจัย : วรพจน์ เหลืองจิรโณทัย
คำค้น : ยาระงับความรู้สึก , การส่องกล้องตรวจหลอดลม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฉันชาย สิทธิพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745327735 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8356
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การศึกษาไปข้างหน้าเชิงทดลองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและปริมาณลิโดเคน ที่ใช้ในการส่องกล้องตรวจหลอดลมระหว่างวิธีฉีดผ่านกล้องโดยตรงอันเป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้กันในปัจจุบัน เทียบกับฉีดผ่านสเปรย์แคทตีเตอร์ โดยวัดผลเป็นปริมาณลิโดเคนที่ใช้ เวลาที่ใช้ในการตรวจ อัตราการไอ ของผู้ป่วยในช่วงตั้งแต่เห็นกล่องเสียงจนกระทั่งถึงตัวก้อนหรือกลีบปอดที่มีก้อนอยู่ โดยไม่นับรวมช่วงทำ หัตถการเพื่อการวินิจฉัยหลังจากนั้น วัดระดับความรู้สึกระคายเคืองของผู้ป่วยและระดับความยากง่ายใน การตรวจของแพทย์โดยการตอบแบบสอบถามหลังจากการตรวจวินิจฉัยเสร็จสิ้น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา นี้เป็นผู้ป่วยที่มีก้อนเดี่ยวในปอดและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยการส่องกล้องตรวจหลอดลมที่หน่วย โรคปอด ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณลิโดเคนที่ใช้ในกลุ่มที่ให้ผ่านกล้องและกลุ่มที่ให้ผ่านสเปรย์แคทตีเตอร์ = 50.38 + และ - 26.30 และ 6.81 + และ - 2.30 มิลลิกรัมตามลำดับ (P = 0.01) เวลาที่ใช้ในการตรวจ = 3.80 + และ - 1.51 และ 3.52 + และ - 1.08 นาที (P = 0.08) อัตราการไอของผู้ป่วย = 3.47 +และ - 2.2 และ 3.24 + และ - 1.72 ครั้งต่อนาที (P = 0.22) ระดับความรู้สึกระคายเคืองของผู้ป่วย = 3.77 + และ - 1.03 และ 3.27 -+ 1.12 (P = 0.14) ระดับความยากง่ายในการตรวจของแพทย์ = 2.31 + และ - 0.74 และ 2.00 + และ - 0.75 (P = 0.11) การศึกษานี้สรุปได้ว่าการให้ยาชาลิโดเคนผ่านสเปรย์แคทตีเตอร์ขณะส่องกล้องตรวจหลอดลมปอดใช้ ปริมาณลิโดเคนน้อยกว่า แต่เวลาที่ใช้ในการตรวจ อัตราการไอของผู้ป่วย ระดับความรู้สึกระคายเคือง ของผู้ป่วย ระดับความยากง่ายในการตรวจของแพทย์ไม่แตกต่างจากการให้ยาผ่านกล้องโดยตรง

บรรณานุกรม :
วรพจน์ เหลืองจิรโณทัย . (2548). การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการให้ยาชาเฉพาะที่ขณะทำการส่องกล้องตรวจหลอดลมโดยวิธีฉีดผ่านกล้องโดยตรงเทียบกับวิธีฉีดแบบละอองฝอยผ่านสเปรย์แคทตีเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรพจน์ เหลืองจิรโณทัย . 2548. "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการให้ยาชาเฉพาะที่ขณะทำการส่องกล้องตรวจหลอดลมโดยวิธีฉีดผ่านกล้องโดยตรงเทียบกับวิธีฉีดแบบละอองฝอยผ่านสเปรย์แคทตีเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรพจน์ เหลืองจิรโณทัย . "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการให้ยาชาเฉพาะที่ขณะทำการส่องกล้องตรวจหลอดลมโดยวิธีฉีดผ่านกล้องโดยตรงเทียบกับวิธีฉีดแบบละอองฝอยผ่านสเปรย์แคทตีเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
วรพจน์ เหลืองจิรโณทัย . การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการให้ยาชาเฉพาะที่ขณะทำการส่องกล้องตรวจหลอดลมโดยวิธีฉีดผ่านกล้องโดยตรงเทียบกับวิธีฉีดแบบละอองฝอยผ่านสเปรย์แคทตีเตอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.