ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
นักวิจัย : วราพรรณ อภิศุภะโชค
คำค้น : วารสาร -- การศึกษาการใช้ , วารสารอิเล็กทรอนิกส์ -- การศึกษาการใช้ , ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา , อาจารย์มหาวิทยาลัย , นักศึกษาบัณฑิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณพิมล กุลบุญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741428898 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8353
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาการใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ในด้านวัตถุประสงค์ รายชื่อวารสารที่ใช้ ภาษาของวารสาร วิธีการสืบค้น ลักษณะการใช้ ความถี่ในการใช้ แหล่งที่ใช้ และปัญหาในการใช้วารสารวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการใช้วารสารวิชาการเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ใช้ วารสารบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. และ American Libraries โดยส่วนใหญ่ใช้วารสารภาษาอังกฤษ สืบค้นวารสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์จากรายการออนไลน์ของห้องสมุด (OPAC) ส่วนวารสารอิเล็กทรอนิกส์สืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด ส่วนของวารสารที่ใช้คือ บทความวิชาการและบทความวิจัย ใช้วารสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์โดยการถ่ายสำนาบทความวารสาร ส่วนวารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยการพิมพ์ผลเป็นเอกสาร มีความถี่ในการใช้วารสารไม่แน่นอน แหล่งที่ใช้/แหล่งที่สืบค้นวารสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์คือ หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยที่สังกัด และปัญหาในการใช้วารสารวิชาการที่อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประสบในระดับมาก คือ การสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ จำกัดเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปัญหา ในการใช้วารสารวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
วราพรรณ อภิศุภะโชค . (2548). การใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราพรรณ อภิศุภะโชค . 2548. "การใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราพรรณ อภิศุภะโชค . "การใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
วราพรรณ อภิศุภะโชค . การใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.