ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจทางพฤกษอนุกรมวิธานเพื่อการอนุรักษ์พรรณไม้ชายหาดของไทย. 1. สังคมพืชบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจทางพฤกษอนุกรมวิธานเพื่อการอนุรักษ์พรรณไม้ชายหาดของไทย. 1. สังคมพืชบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : ทวีศักดิ์ บุญเกิด , อบฉันท์ ไทยทอง , ชุมพล คุณวาสี , วิยดา เทพหัตถี , บุศบรรณ ณ สงขลา
คำค้น : พืชชายทะเล -- ไทย -- ประจวบคีรีขันธ์ , ป่าชายหาด -- ไทย -- ประจวบคีรีขันธ์ , อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8337
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ลักษณะทางธรณีวิทยา -- สภาพป่าชายหาดของประเทศ -- การศึกษาพรรณไม้ชายหาดของประเทศไทยในอดีต -- สภาพป่าบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าในอดีต -- สังคมพีชบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า -- คำบรรยายลักษณะ -- ความหลากหลายของพรรณไม้บริเวณป่าชายหาด -- พืชอิงอาศัย -- พืชพวกไลเคนส์บริเวณป่าชายหาดหว้ากอ

การสำรวจสังคมพืชบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รวบรวมพรรณไม้ชายหาดที่มีเนื้อเยื่อลำเลียง จำนวน 81 วงศ์ 162 สกุล 184 ชนิด และพบไลเคนส์พวกฝอยลมชนิดหนึ่งซึ่งเป็นรายงานการพบครั้งแรกของป่าชายหาดของไทย ซึ่งได้จัดทำคำบรรยายลักษณะเป็นภาษาไทยอย่างสั้นๆ ได้มีการอภิปรายถึงความหลากหลายของพรรณไม้จากการศึกษาในที่ต่างๆ การไม่พบพืชอิงอาศัย และการพบไลเคนส์พวกฝอยลม นอกจากนี้ยังได้เสนอแนวทางในการอนุรักษ์พรรณไม้ชายหาดของไทย

บรรณานุกรม :
ทวีศักดิ์ บุญเกิด , อบฉันท์ ไทยทอง , ชุมพล คุณวาสี , วิยดา เทพหัตถี , บุศบรรณ ณ สงขลา . (2537). การสำรวจทางพฤกษอนุกรมวิธานเพื่อการอนุรักษ์พรรณไม้ชายหาดของไทย. 1. สังคมพืชบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวีศักดิ์ บุญเกิด , อบฉันท์ ไทยทอง , ชุมพล คุณวาสี , วิยดา เทพหัตถี , บุศบรรณ ณ สงขลา . 2537. "การสำรวจทางพฤกษอนุกรมวิธานเพื่อการอนุรักษ์พรรณไม้ชายหาดของไทย. 1. สังคมพืชบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวีศักดิ์ บุญเกิด , อบฉันท์ ไทยทอง , ชุมพล คุณวาสี , วิยดา เทพหัตถี , บุศบรรณ ณ สงขลา . "การสำรวจทางพฤกษอนุกรมวิธานเพื่อการอนุรักษ์พรรณไม้ชายหาดของไทย. 1. สังคมพืชบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
ทวีศักดิ์ บุญเกิด , อบฉันท์ ไทยทอง , ชุมพล คุณวาสี , วิยดา เทพหัตถี , บุศบรรณ ณ สงขลา . การสำรวจทางพฤกษอนุกรมวิธานเพื่อการอนุรักษ์พรรณไม้ชายหาดของไทย. 1. สังคมพืชบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.