ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในชุมชนโดยความร่วมมือของผู้นำชุมชน กรณีตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในชุมชนโดยความร่วมมือของผู้นำชุมชน กรณีตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
คำค้น : อุตรดิตถ์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG43N0021 , http://research.trf.or.th/node/2381
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในชุมชนโดยความร่วมมือของผู้นำ ชุมชน กรณีตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์ศึกษารูปแบบในการป้องกันและเฝ้า ระวังการใช้สารเสพติดในชุมชน จากการร่วมกันคิดของกลุ่มผู้นำชุมชน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วม ผลการวิจัย พบว่า ก่อนที่คณะผู้วิจัยจะได้มีการดำเนินโครงการ ประชาชนเมื่อมีปัญหาจะเป็นลักษณะ ตัวใครตัวมัน ไม่มีการปรึกษาหารือ โครงการนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนมาพูดคุยปัญหาร่วมกัน ทำให้ทราบว่าเกิด ปัญหาเหมือนๆ กัน โดยได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมการคิดรูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดใน ชุมชน คือ 1) ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมประจำเดือน เรื่องการเสพ การขาย การป้องกัน เฝ้าระวังสารเสพติดและ ติดตามดูถึงที่บ้านทุกครั้ง 2) เมื่อได้รับข้อมูลการเสพของเยาวชนนำไปบอกบิดามารดา และนำเข้าที่ประชุม ประจำเดือนโดยไม่เอ่ยรายชื่อผู้เสพ 3) เฝ้าระวังและป้องกันการใช้สารเสพติด โดยการสอดส่องดูแลของผู้นำ และแกนนำ เมื่อพบจะใช้วิธีว่ากล่าวตักเตือน 4) ตำรวจนำข้อมูลผู้ขายผู้เสพให้แก่ผู้นำ และแกนนำ ทั้ง 4 ข้อนี้ เน้นการดำเนินงานภายใต้การตัดสินใจและความต้องการของชุมชนตามศักยภาพของท้องถิ่น ประชาชนสามารถ คิดเอง ทำเองได้ มีอิสระ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาชุมชนร่วมกัน กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเริ่มจากเรื่องที่ชุมชนเกิดและว่ายไปสู่เรื่องที่ชุมชนไม่มีประสบการณ์ หรือเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้น โดยเน้นบทบาทกลุ่มคนต่อการมีส่วนร่วมตามศักยภาพที่แแต่ละกลุ่มคนมีอยู่ และ ให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นผู้กำหนดและเลือกแบบแผนในการปฏิบัติของตัวเอง รวมถึงการกำหนดกระบวน การให้ได้มาซึ่งแผนปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มต้น คือการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติด ตามประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ และการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นพลวัตของ การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างไรก็ตามเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปควรมีการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ให้เข้มแข็ง รวมถึงการสร้างเครือข่ายองค์กรประชาชนให้เข้มแข็งต่อไป The purpose of this study was to investigate conditions and situations of the community in Tambon Baan Seo, Amphur Faktha. Uttaradit province, and the drug prevention and caution of this community. It also aimed to study the participating contemplation of community leaders. The study was conducted on participating action research which was in progressed on November 1 st 2000 to February 28 th 2002 The study revealed that the people didn’t express their ideas while they had the problems. When the project was processed, the people had talked together about their problems and they realised that they faced with the same problem. The activities of the drug prevention and caution in community were : 1 ) The meeting that talked about taking drug selling drug. Prevention and drug vigilance was held every month. The habitation Was then followed after the meeting. 2 ) An information about taking drug of juvelniles were reported to their parents and announced to the meeting without identification of the name list of people who took drug 3 ) The community leaders watched out for drug usage in community and advised people who took a drug. 4 ) The community leaders realized an information about sellers and people who took drug from the police. All of activities were focused on the decision making desire and potential of the local community. In addition, the people could think, learn and analyse the problems of community by themselves. The participating development processes were started from the simple story that occurred in community and moved to the complex story. These processes focused on community participation. The people decided and selected their programs since a project has begun. They came together to think decide, set a plan, in progress, follow the result, undertake, receive the benefit and plan to develop continuously. These processes were dynamic of the participating development. However, to maintain the longitudinal development, the potentiality of community leaders, the vigorous of local agency and the people agency’s network should be further developed.

บรรณานุกรม :
จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ . (2546). รูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในชุมชนโดยความร่วมมือของผู้นำชุมชน กรณีตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ . 2546. "รูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในชุมชนโดยความร่วมมือของผู้นำชุมชน กรณีตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ . "รูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในชุมชนโดยความร่วมมือของผู้นำชุมชน กรณีตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ . รูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในชุมชนโดยความร่วมมือของผู้นำชุมชน กรณีตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.